Category Archives: 58 Heber

Heber 1

1:1 Jotjot jala ragam najolo pambahen ni Debata mangkuling i angka ama i marhitehite angka panurirang i.
1:2 Alai di angka ari na parpudi on dipanghulingi do hita marhite sian Anak i. Ibana do dipabangkit gabe sitean parluhutan i, jala marhitehite Ibana do ditompa angka hasiangan i.
1:3 Sillam ni hasangaponna dohot suman ni hadirionna do Ibana, jala diusung do parluhutan i marhitehite hatana na marhagogoon i. Jala dung dipatupa Ibana haiason sian angka dosa, hundul do Ibana tu siamun ni Hatongamon na di ginjang i.
1:4 Songon surung ni Goarna na tineanna i, na mangatasi angka surusuruan, songon i do surung ni hasangaponna martimbangkon nasida.
1:5 Ai tu surusuruan dia ma hea didok: “Anakku do Ho; sadari on do Ho hutubuhon”? Manang: “Ahu do gabe Amana, jala Ibana gabe Anakku”?
1:6 Alai di na naeng togihononna muse tu portibi on Ibana na parjolo tubu i, disi ma didok: “Ingkon marsinggang tu jolona sude angka surusuruan ni Debata!”
1:7 Didok do nian taringot tu angka surusuruan i: “Ibana mambahen alogo surusuruanna, api na marjimburjimbur do parhaladona.”
1:8 Alai taringot tu Anak i didok: “Ro di salelenglelengna do habangsami, ale Debata; tungkot hatigoran do tungkot harajaonmi!”
1:9 “Dihaholongi Ho do hatigoran jala dihagigihon Ho do hajahaton; ala ni i do dimiakkon Debatami miak halalas ni roha tu Ho, ale Debata, sumurung asa tu angka donganmi!”
1:10 Dung i: “Ho, ale Tuhan, paojakkon tano on di mulana i, jala jadijadian ni tanganmu do parlangitan i.”
1:11 “Mago do angka i muse, alai tongtong do mian anggo Ho; laho buruk do i saluhutna songon ulos.”
1:12 “Songon sampesampe balunonmu i sude, gabe muba ma; alai anggo Ho, laos tong do Ho, ndang mansohot angka taonmi!”
1:13 Alai tu surusuruan dia ma hea didok: “Hundul ma Ho tu Siamunhon, paima hubahen angka musum sidegedegean ni patmu”?
1:14 Nda saluhut nasida tondi parhobas, angka na sinuru, mangurupi angka sitean haluaon i?

Advertisements

Leave a comment

Filed under 2 Padan Na Imbaru, 58 Heber

Heber 2

2:1 Dibahen i, naeng ma muba gomosta, maniop hata naung tabege i, unang tung dibaorhon hita.
2:2 Ai gari hata na hinatahon ni angka surusuruan i, gari hot do, jala nasa pangalaosion dohot hatoison mangalap pamaloson na hombar.
2:3 Tagamon ma adong dapot haporusanta, molo tatoishon haluaon na sai godang i? Pola do Tuhan i mangkatahonsa di mulana i, jala momos dipasahat angka na umbegesa tu hita!
2:4 Ai dohot do Debata mangkatindangkon marhitehite angka tanda dohot halongangan dohot ragam ni pambahenan hagogoon, nang marhitehite Tondi Parbadia, na sinagihonna guru lomo ni rohana.
2:5 Ai ndada tu angka surusuruan i dipagomgomhon Ibana hasiangan sogot, na tahatahon on.
2:6 Alai adong do na mangkatindangkon di Surat i: “Aha do jolma i, umbahen na diingot Ho Ibana; manang anak ni jolma i, umbahen na ditatap Ho ibana?”
2:7 “Otik dipaoru Ho Ibana tu toru ni angka surusuruan. Hasangapon dohot hamuliaon ditumpalhon Ho tu Ibana.”
2:8 “Saluhutna do dipatunduk Ho tutoru ni patna.” Ai di na pinatundukna i saluhutna i tu Ibana, ndang adong tading, na so unduk tu Ibana; alai anggo nuaeng, ndang taida dope, naung tunduk tu Ibana saluhutna i.
2:9 Alai na pinaoruna i otik tutoru ni angka surusuruan i, i ma Jesus taida, na martumpalhon hasangapon dohot hamuliaon, ala nunga ditaonhon hamatean i, asa sian asi ni roha ni Debata Ibana mangahap hamatean i humongkop saluhut.
2:10 Ai Ibana, hapatean jala parmulaan ni nasa na adong, dung jolo ditogihon Ibana torop anak tu hasangapon, tama Ibana, parmulaan ni haluaonnasida i, dipajongjong sun denggan marhitehite sitaonon.
2:11 Ai marharoroan sian na Sada do saluhutna, na pabadiahon dohot na pinabadiana i; ala ni i ndang dihailahon Ibana, manggoar nasida angka anggina.
2:12 Ai ninna do: “Baritahononku do Goarmu tu angka anggingku; di tongatonga ni huria i do endehononku Ho!”
2:13 Dung i muse: “Ibana do bahenonku haposanku!” Jala muse: “Dison do Ahu dohot dakdanak i, angka na nilehon ni Debata tu Ahu!”
2:14 Asa songon dakdanak partohap di mudar dohot di sibuk, gabe suman do dohot Ibana partohap disi, asa marhitehite hamatean i dipasohot Ibana sibolis i, na marhuaso mambahen mate,
2:15 asa dipalua sasude na pinarhatoban ni biar ni roha managam hamatean, saleleng mangolu.
2:16 Ai apala angka surusuruan disarihon, pomparan ni Abraham i do!
2:17 Ala ni i, ingkon gabe dos situtu Ibana tu angka anggina asa gabe parasiroha Ibana jala sintua ni malim haposan maradophon Debata, laho pasaehon angka dosa ni bangso i.
2:18 Ai intap naung marsitaonon Ibana di na tarunjun i, haurupan Ibana do angka na tarunjun i.

Leave a comment

Filed under 2 Padan Na Imbaru, 58 Heber

Heber 3

3:1 Onpe, ale angka dongan na badia, partohap di panjouon na sian banua ginjang i, bereng hamu ma Jesus i, i ma apostel jala sintua ni malim na taparhatopot i!
3:2 Haposan do Ibana maradophon na pabangkithon Ibana, songon si Musa di sandok bagasna i.
3:3 Alai gumodang do hasangapon dietong tu Ibana, asa tu si Musa, mangihuthon surung ni hamuliaon na tu sipauli bagas asa tu bagas i.
3:4 Ai ganup bagas, adong do na paulihonsa; alai sipauli saluhutna, Debata do.
3:5 Anggo si Musa nian, haposan do di sandok bagasna i, songon parhobas, laho mangkatindangkon na naeng baritahononhon dope.
3:6 Alai anggo Kristus i, songon Anak sigomgom bagasna; hita do bagasna, anggo gomos tatiop ro di ujungna hiras ni roha, na mangasahon ni hinirim i.
3:7 Dibahen i, songon na nidok ni Tondi Parbadia i: “Sadari on, di na binegemuna soarana,”
3:8 “unang ma papir hamu rohamuna, songon nasida na tangkang i di ari pangunjunan di halongonan i!”
3:9 “Ai disi diunjuni angka amamuna Ahu, jala dipaujiuji, atik pe diida nasida angka ulaonki opatpulu taon lelengna.”
3:10 “Dibahen i muruk do Ahu mida na sansundut i jala hudok: Tongtong do lilu rohanasida. Alai ndang ditanda nasida angka dalanku,”
3:11 “pola maruari Ahu di rimashi: Na so tupa bongotannasida paradiananki!”
3:12 Matahon hamu ma, ale angka dongan, so tung tardapot di manang ise pe sian hamu roha na jahat, na so porsea, na manundali Debata na mangolu i!
3:13 Alai masiapoan ma hamu ganup ari, saleleng tardok dope sadari on, unang tung gabe pir roha ni manang ise sian hamu, hinorhon ni dosa na paotootohon!
3:14 Ai nunga gabe partohap di Kristus hita, anggo gomos tatiop ro di ujungna pos ni roha, na di hita di mulana i.
3:15 Uju i ma didok: “Sadari on, di na binegemuna soarana, unang ma papir hamu rohamuna, songon nasida na tangkang roha uju i!”
3:16 Ise do na patangkang rohana, atik pe dibege i? Nda saluhut nasida na tumadingkon tano Misir, tinogihon ni si Musa?
3:17 Angka ise do dimuruhi Ibana opatpulu taon lelengna? Nda nasida, na mardosa i! Gabe marragean do dagingnasida di halongonan i.
3:18 Dompak ise do Ibana maruari, na so tupa nasida masuk tu paradiananna i? Nda dompak angka na so mangoloi!
3:19 Asa on do taida: Ala na so porsea i nasida, umbahen na so tarbahensa bongot.

Leave a comment

Filed under 2 Padan Na Imbaru, 58 Heber

Heber 4

4:1 Dibahen i, biar ma rohanta, unang songon na tading manang ise sian hamu, binsan hot dope bagabaga, laho masuk tu paradiananna i.
4:2 Ai dohot do tu hita dibaritahon i, songon na tu nasida; alai ndang marguna di nasida hata na binegenasida, ala so saor haporseaon i di bagasan nasida na umbegesa.
4:3 Ai na bongot tu paradianan i do hita, anggo dung gabe porsea, songon na nidokna i: “Pola maruari Ahu di rimashi, na so tupa bongotannasida paradiananki,” atik pe naung sidung angka ulaon i olat ni haoojak ni portibi on.
4:4 Ai didok do sahali songon on taringot tu ari papituhon i: “Dung i maradian ma Debata di ari papituhon i sian saluhut ulaonna i.”
4:5 Dung i muse: “Na so tupa bongotannasida paradiananki!”
4:6 Asa adong dope deba na tarbahen bongot tusi; alai na jumolo jinamitaan i ndang masuk, ala na so mangoloi.
4:7 Ala ni i, dibuhul muse sada ari, sadari on, ninna, ai didok do marhite sian si Daud, dung salpu na sai leleng i, suman tu naung nidokna i hian: “Sadari on, di na binegemuna soarana, unang ma papir hamu rohamuna!”
4:8 Ai aut si Josua pabongothon nasida, ndang hatahononna be di pudi ni i taringot tu ari na asing.
4:9 Dibahen i, adong dope hirimon paradianan Sabbat di bangso ni Debata.
4:10 Ai ibana naung bongot tu paradianan i, maradian do sian na niulana songon Debata, na maradian sian na niulana i.
4:11 Antong, taharingkothon ma mambongoti paradianan i; unang ma adong na somsam, mangihuthon na so mangoloi i.
4:12 Ai na marngolu do hata ni Debata jala marpangkorhon, jala tumajom sian nasa podang siduababa, jala torus do disirang hosa dohot tondi, ringring dohot utohutokna, laos diuhumi do na sinangkap dohot na piningkir ni roha.
4:13 Jala ndang adong na tinompa na onding sian jolona, tung saluhut do tedek, so adong na hungkup diida matana. Tu Ibana do hita mardabudabu!
4:14 Onpe, dibahen naung adong di hita sintua ni malim na bolon, naung manorusi angka banua ginjang i, i ma Jesus, Anak ni Debata, gomos ma tatiop naung taparhatopot i!
4:15 Ai naung adong do di hita sintua ni malim na tarbahen dongan mangkilala di angka hagaleonta; tung na tarunjun do Ibana di na saluhut songon hita, alai ndang mardosa.
4:16 Antong, marhiras ni roha ma hita mandapothon habangsa parasiasian, asa tajalo talup ni roha, jala asa dapot asi ni roha hita bahen pangurupion, di tingki halehetanna.

Leave a comment

Filed under 2 Padan Na Imbaru, 58 Heber

Heber 5

5:1 Ai ganup sintua ni malim, na binuat sian jolma, dipabangkit do ala ni jolma, mangaradoti angka ulaon na tu Debata, asa dipelehon silehonlehon nang pelean, ala ni angka dosa.
5:2 Na tarbahen do i rap mangkilala dohot angka na hurang boto nang na lilu, ai dohot do ibana partohap di hagaleon.
5:3 Alai ni i, ingkon mamboan pelean pardosaon ibana; ia songon i humongkop natorop, laos songon i humongkop dirina.
5:4 Jala ndang adong na mangaithon hamuliaon sisongon i tu dirina; Debata do manjou ibana tusi, songon si Aron i.
5:5 Laos songon i do nang Kristus: Ndang Ibana mangaithon sahala sintua ni malim tu dirina; Debata do, na mandok tu Ibana: “Anakku do Ho; sadari on do Ho hutubuhon!”
5:6 Songon nidokna i di na asing: “Malim do Ho ro di salelenglelengna, mangihuthon horong ni si Melkisedek!”
5:7 Tagan jolma Ibana, dipelehon do angka pangidoanna dohot elehelekna, mardongan angguk bolon dohot iluilu tu na tuk paluahon Ibana sian hamatean; jadi ditangihon do Ibana, gabe malua sian hatahuton i.
5:8 Ai atik pe Anak i Ibana, diguruhon do pangoloion marhite sian na tinaonanna i!
5:9 Jala dung rimpas gabe sihorhon haluaon salelenglelengna do Ibana di sude na mangoloi Ibana.
5:10 Digoar Debata do Ibana sintua ni malim, mangihuthon horong ni si Melkisedek.
5:11 Godang do nian sidohononnami taringot tusi, jala angka na maol pajojoron, ala nunga penge pinggolmuna.
5:12 Ai tumimbangkon lelengna i, nunga patut guru hamu nian, hape angka sisiasia ni hata ni Debata dope siajarhononhon tu hamu; gabe susu nama ringkot di hamu, ndada sipanganon hian.
5:13 Ai ganup partohap di susu ndang marbinoto di hata hatigoran i, ai posoposo do i.
5:14 Alai sipanganon hian do di angka na rimpas, naung pasomalsomal rohana, gabe malo mambolati na denggan sian na roa.

Leave a comment

Filed under 2 Padan Na Imbaru, 58 Heber

Heber 6

6:1 Onpe, unang ma jolo tataringoti be poda mulamula na taringot tu Kristus; tadapothon ma na rimpas i! Unang pola taulahi pauli ojahan taringot tu na paubahon roha, manundalhon ulaon hamatean, mangkaporseai Debata,
6:2 manang poda taringot tu pandidion dohot na mangampehon tangan, taringot tu haheheon ni angka naung mate dohot uhum sogot.
6:3 I ma bahenonta, molo tung diloas Debata.
6:4 Ai nasida, angka naung sanga dipatiur, angka naung mandai silehonlehon parbanua ginjang, angka naung gabe partohap di Tondi Parbadia,
6:5 angka naung mandai hata na uli na sian Debata ro di angka hagogoon ni hasiangan sogot:
6:6 Molo tung marbalik nasida, tung na so tarpaimbaru do nasida, asa muba muse, ai naung mangulahi pasilangkon Anak ni Debata do nasida di dirina, jala dipaurak.
6:7 Ai tano na mangonsop udan, na sai ro tusi, gabe ditubuhon suansuanan na hasea di angka na mangulasa, i do taruli di pasupasu sian Debata.
6:8 Alai na tumubuhon sihupi dohot bajora, ndang na hasea i; bura do sitagamon ni i, jala mosokkononna nama i di ujungna.
6:9 Alai hudok hami pe songon i, ale angka haholongan, na dumenggan i do huhirim i hami di hamu, i ma na martohap di haluaon.
6:10 Ai ndang na geduk Debata: Tung halupahononna ma na niulamuna dohot holong ni roha na pinatuduhonmuna tu Goarna, di pangkobasionmuna di angka na badia i najolo ro di nuaeng?
6:11 Alai dipangido rohanami do, naeng patuduhonon ni ganup hamu ringkot ni roha na songon i, patasakkon pangkirimon i sahat ro di ujungna.
6:12 Unang ma gabe angka na losok hamu; tiru hamu ma angka sitean bagabaga i, marhitehite haporseaon dohot lambas ni roha!
6:13 Ai laho mangalehon bagabagana tu si Abraham, di dirina do maruari Debata, ala so adong na umbalga paruarianna.
6:14 On do hatana: “Pasupasuonku situtu do ho jala patoroponku do ho, asa tung torop!”
6:15 Jadi dipalambas do rohana; i do dalanna, gabe dapotsa na pinarbagabaga i.
6:16 Ai anggo jolma, na umbalga sian nasida do dibahen paruarianna; jala pamomoshon do uari i, papatehon nasa parsalisian.
6:17 Ia Debata, uari do dipangke, laho patuduhon tu angka sitean bagabaga i tahina, na so olo muba i,
6:18 asa dapotan apoapo na margogo hita, horhonon ni na dua partinandaan, na so olo muba, ai na so tarbahen Debata margabus; tusi do hita marhaporusan, laho marsitiopan tu pangkirimon na di jolonta i.
6:19 Na songon sao di tondinta do i, na hot jala na togu, na manorusi sahat tu bagasan ni rimberimbe i.
6:20 Tusi do bongot Patujolonta, i ma Jesus, naung gabe sintua ni malim salelenglelengna, mangihuthon horong ni si Melkisedek.

Leave a comment

Filed under 2 Padan Na Imbaru, 58 Heber

Heber 7

7:1 Anggo Melkisedek i, raja di huta Salem, malim ni Debata na tumimbo do ibana, ditomutomu jala dipasupasu do si Abraham na mulak, dung dipapatu ibana angka raja.
7:2 Tu ibana do diturpukkon si Abraham saparsampulu sian sasudena i. Raja hatigoran do parjolo lapatan ni goarna i, angkup ni i: Raja ni Salem, na mandok: Raja sipardame.
7:3 So marama, so marina, so marpartuturan, na so marmula arina, na so marujung ngoluna; na dipatudos do ibana tu Anak ni Debata, malim do tongtong ro di salelenglelengna.
7:4 Alai bereng hamu ma sangapna i: Salang si Abraham, ompunta parsadaan, mangalehon tu ibana saparsampulu ni angka arta.
7:5 Nang angka sijujung hamalimon sian angka anak ni i Lepi disuru do, asa hombar tu patik i diparsampulu bangso i, ima angka hahaangginasida, na rap pomparan ni si Abraham.
7:6 Alai ibana, na so marpartuturan tu nasida, diparsampulu do si Abraham, jala dipasupasu do hasahatan ni bagabaga i.
7:7 Jadi sandok ndang targaga on: Na sumangap i do mamasumasu na ummetmet.
7:8 Jala jolma na olo mate do nasida, na manjalo na saparsampulu i; alai anggo ibana, mangolu do dihatindangkon.
7:9 Jala tardok ma: Marhitehite si Abraham diparsampulu do nang si Lepi, sijalo na saparsampulu i nian.
7:10 Ai di bagasan amana na sumundut i dope ibana, di na ro Melkisedek manomunomu.
7:11 Onpe, ia dipatihi pe bangso i, marpandapotan di hamalimon ni si Lepi, nda tung marhite sian i songgop harimpason i; ai aut i, boasa pola pajongjongon malim na asing, na mangihuthon horong ni si Melkisedek, na so goaron mangihuthon horong ni si Aron?
7:12 Ai molo mimbar hamalimon, ndang tarbahen so mimbar nang patik.
7:13 Jala ibana, na nidok ni hata on, masuk marga na asing do; ndang dung adong sian i na marhalado di langgatan i.
7:14 Ai torang do antong: Sian Juda do martumbur Tuhanta; ndang ditaringoti si Musa hamalimon ni na samarga i.
7:15 Jala ganda dope torangna, molo dipajongjong malim na asing, na suman tu si Melkisedek,
7:16 na gabe malim sian pangkorhon ni ngolu na so haharharan, unang ma sian patik ni aturan sibuk.
7:17 Ai dihatindangkon do ibana paboa: “Malim do Ho ro di salelenglelengna, mangihuthon horong ni si Melkisedek!”
7:18 Disi ma dipasohot patik na jumolo i, ala so margogo jala so marguna.
7:19 Ai ndang tarpasun patik i agia aha; alai dipabongot do pangkirimon na dumenggan, i ma parhiteanta manjonohi Debata.
7:20 Ndang masa i, ia so marhitehite uari; anggo nasida tutu, gabe malim do, so pola marhitehite uari.
7:21 Alai ia On, marhitehite uari do, na niuarihon ni na mandok tu Ibana: “Naung maruari do Tuhan i, jala ndang solsolanna dirina: Malim do Ho ro di salelenglelengna!”
7:22 Hombar tusi do sumurung padan, na hinangkungan ni Jesus.
7:23 Jala torop do anggo nasida na gabe malim, ala na so diloas hamatean i nasida mian.
7:24 Alai anggo Ibana, ala mian ro di salelenglelengna, ndang taripar hamalimonna tu na asing.
7:25 Dibahen i, tarbahen Ibana do paluahon sandok angka na manjonohi Debata marhitehite Ibana; ai na mangolu do Ibana tongtong, laho mangondihon nasida.
7:26 Ai sintua ni malim na songon i do tama di hita, na badia, na so marlaok, na so marlindang, na marbolat sian angka pardosa, naung gabe tumimbo sian angka banua ginjang i,
7:27 na so pola ganup ari pasahathon jumolo pelean ala ni dosana sandiri, dung i ala ni dosa ni bangso i, songon angka sintua ni malim i; ai sahali do i diulahon, di na pinelehonna i dirina.
7:28 Ai dipabangkit patik i do jolma sipargale gabe sintua ni malim; alai dipabangkit hata uari, na umpudi sian patik i, do Anak i, naung gabe rimpas ro di salelenglelengna.

Leave a comment

Filed under 2 Padan Na Imbaru, 58 Heber