Category Archives: 44 Ulaon ni Apostel

Ulaon ni Apostel 1

1:1 Nunga sidung nian hubahen, ale Teopilus, barita na parjolo i, taringot tu saluhut ulaon dohot poda na pinungka ni Jesus,
1:2 sahat ro di ari hahihinsatna, dung jolo dipatihi Ibana marhitehite Tondi Parbadia angka apostel na pinillitna i.
1:3 Dung salpu haporsuhon na tinaonna i, dipatandaphon do dirina mangolu tu nasida marhitehite lan tanda, i ma na pinataridahonna dirina tu nasida leleng ni opatpulu ari, dohot mangkatahon taringot tu harajaon ni Debata.
1:4 Jadi di na domu Ibana dohot nasida, dipatihi ma, na so jadi meret nasida sian Jerusalem, so jolo dipaima bagabaga ni Ama i, na binegemuna i sian Ahu, ninna.
1:5 Ai aek do dididihon si Johannes i; alai Tondi Parbadia do didihononhon tu hamu, ndang pola piga ari nari!
1:6 Laos disungkun angka na pungu i ma Ibana, angka ninna ma: Pajongjongonmu ma saonari, ale Tuhan, Harajaon i di Israel?
1:7 Alai ninna ma mandok nasida: Ndang ro di hamu i, umboto taonna manang ombasna; na binuhul ni Ama i guru di huasona sambing.
1:8 Alai jaloonmuna do hagogoon ni Tondi Parbadia na songgop tu hamu, gabe sitindangingku ma hamu di Jerusalem dohot di sandok Judea dohot di Samaria, sahat ro di ujung ni tano on.
1:9 Jadi dung didok songon i, tarhinsat ma Ibana dipanotnoti nasida: Dung i diholipi ombun i ma Ibana sian jolo ni matanasida.
1:10 Di na tinuluthon nasida dope Ibana na laho i tu ginjang, nunga jongjong di lambungnasida dua halak parulos na marlinanglinang.
1:11 Angka na mandok: O hamu halak Galilea, aha ma sai jongjong hamu mamerengi dompak ginjang? Anggo Jesus i, na tarhinsat sian lambungmuna tu banua ginjang i, na ro do Ibana sogot, songon na niidamuna Ibana laho dompak banua ginjang i.
1:12 Dung i mulak ma nasida tu huta Jerusalem sian dolok na margoar dolok Jetun, na jonok tu Jerusalem; na hadalanan di ari Sabbat do daona.
1:13 Jadi dung sahat, nangkok ma nasida tu bilut parginjang, parmianannasida, i ma si Petrus, si Johannes, si Jakobus dohot si Andreas, si Pilippus dohot si Tomas, si Bartolomeus dohot si Mateus, si Jakobus, anak ni si Alpeus, dohot si Simon Silotes, dohot si Judas, anak ni si Jakobus.
1:14 Angka i do saluhutna mandatdati martangiang sian sada ni rohanasida, rap dohot angka parompuan dohot si Maria, ina ni Jesus, ro di angka anggina i.
1:15 Uju i hehe ma si Petrus di tongatonga ni angka donganna (ia torop ni nasida na pungu i, arga saratus duapulu halak do), ninna ma:
1:16 Hamu angka dongan hahaanggi, ingkon saut do na nidok ni surat na nilumbahon ni Tondi Parbadia marhitehite soara ni si Daud taringot tu si Judas, naung gabe partogi ni angka na manangkup Jesus.
1:17 Ai tarrajum do nian ibana tu hami, jala parjambar do ibana di tohonan i.
1:18 Onpe, ladang do dituhor sian upa ni hageduhon i; jadi di na tungkap ibana madabu, mapultak ma dagingna, gabe sabur ma nasa raoanna.
1:19 Saluhut pangisi ni huta Jerusalem do umbotosa, umbahen na digoari ladang i di hatanasida Akeldamak, astuanna: Tano mudar.
1:20 Ai tarsurat do di buku ni angka Psalmen: “Sai tarulang ma parmiananna i, unang ma adong na manginganisa!” angkup ni i: “Jaloon ni na asing ma tohonanna!”
1:21 Antong, ingkon gabe dongannami sihatindangkon haheheon ni Tuhan Jesus ma sada sian angka na mandongani hami, saleleng Ibana marmeangmuli di hita on.
1:22 Olat ni pandidion ni si Johannes ro di ari hahihinsatna i sian hita.
1:23 Dung i dipajongjong nasida dua halak, si Josep na margoar si Barsabas, na marimbang goar Titius Justus, dohot si Matias.
1:24 Jadi martangiang ma nasida: Ale Tuhan, sidodo roha ni saluhutna, patandahon ma, manang ise sian na dua on dipillit Ho,
1:25 gabe sijalo tohap di ulaon on dohot tohonan apostel, na tinadingkon ni si Judas, naung laho manopot sitopotonna i!
1:26 Laos marsijomput na sinurat ma nasida, jadi dapot ma si Matias, gabe tarrajum ma ibana dongan ni apostel na sampulusada i.

Leave a comment

Filed under 2 Padan Na Imbaru, 44 Ulaon ni Apostel

Ulaon ni Apostel 2

2:1 Jadi dung jumpang ari palimapuluhon i (Pentakoste), pungu ma nasida saluhutna di sada inganan.
2:2 Jadi masa ma tompu soara sian ginjang songon parngongos ni alogo na gogo mamolus, gabe digohi ma sandok bagas hundulannasida i.
2:3 Jadi tarida ma di nasida suman tu dila ni api na marjillamjillam, disonggopi ma ganup nasida.
2:4 Gabe gok Tondi Parbadia ma nasida saluhutna, jadi mamungka marpangkuling na asing ma nasida, marguru tu pangalehon ni Tondi i tu nasida mangkatahonsa.
2:5 Alai adong ma angka Jahudi na maringan di Jerusalem, halak na daulat sian saluhutna bangso na ditoru ni langit.
2:6 Alai di na masa soara i, marpungu ma natorop i; jadi tarhalomong ma nasida, ai ganup umbege nasida mangkatahon di hatana be.
2:7 Jadi tarmali ma nasida saluhutna jala longang, angka ninna ma: Nda halak Galilea saluhut nasida na mangkatai i?
2:8 Boasa ganup hita umbege di hata hasomalanta be?
2:9 Halak Partia dohot Media dohot Elamit dohot angka na maringanan di Mesopotamia, di Judea dohot di Kappadosia, di Pontus dohot di Asia.
2:10 Di Prigia dohot di Pampilia, di tano Misir dohot di angka luat Libia na tungkan Kirene dohot halak Rom na maringanan dison, angka halak Jahudi ro di angka parguru,
2:11 angka halak Kreta dohot halak Arab; di hatanta be do itabege dihatahon nasida angka ulaon habalgaon ni Debata!
2:12 Jadi tarhalomong ma nasida saluhutna, jut be ma rohana, angka ninna ma sama nasida: Na marhua do i ulaning?
2:13 Alai manginsahi do na deba, angka ninna ma: Gok anggur na tonggi do nasida.
2:14 Jadi hehe ma si Petrus rap dohot na sampulusada i, dipagogo ma soarana, dipanghulingi ma nasida: Hamu halak Jahudi jala sude hamu na maringanan di Jerusalem, boto hamu ma on, jala pasiat hamu ma hatangkon tu pinggolmuna!
2:15 Ai apala na mabuk hami on, songon na tinuhashonmuna, ai pungkul sia dope nuaeng.
2:16 Na hinatahon ni panurirang Joel do tahe na masa on; ai ninna do:
2:17 “Di angka ari parpudi, ninna Debata, usehononku ma sian Tondingku, tu nasa na mardaging, gabe manurirangi ma angka anak dohot borumuna, maralatan ma angka dolidolimuna, jala marnipi ma angka natuatuamuna.”
2:18 “Tu angka naposongku baoa dohot boruboru pe usehononku ma sian Tondingku di angka ari i, asa manurirangi nasida.”
2:19 “Dung i patupaonku ma angka halongangan di ginjang di langit, angka tanda di toru, di tano i, i ma mudar dohot api dohot timus na marhalimontang.”
2:20 “Muba ma mata ni ari gabe mangkolom, dohot bulan i gabe songon mudar, patujolo ni haroro ni ari ni Tuhan i, na balga i.”
2:21 “Jadi disi ma malua ganup na manjou Goar ni Tuhan i.”
2:22 Hamu angka halak Israel, tangihon hamu ma hata on: Dipatandaphon Debata do tu hamu Jesus na sian Nasaret i, hinorhon ni hagogoon, halongangan dohot tanda, angka na pinatupa ni Debata di tongatongamuna, songon naung binotomuna i.
2:23 Marhite sian tangan ni na so marpatik i digantungkon jala dipusa hamu Ibana, dung dipasahat Debata sian tahina na hot i dohot sian pamotoanna hian.
2:24 Ibana do dipahehe Debata, dung diharhari bernit ni hamatean, ai ndada na hatiopan hamatean i Ibana.
2:25 Ai marhahonaan tu Ibana do pandok ni si Daud: “Tongtong do huida Tuhanki di jolongku, ai di siamunhu do Ibana, asa unang
2:26 “Ala ni i las do rohangku jala marolopolop soarangku; dagingku pe maradian do huhut mangkirim.”
2:27 “Ai ndang pasombuonmu diringku di banua toru jala ndang loasonmu na badiami marnida habusukon.”
2:28 “Nunga dipabotohon Ho tu ahu angka dalan hangoluan, gohanmu do ahu halalas ni roha di adopanmi!”
2:29 Hamu angka dongan, na jadi ma ahu marhiras ni roha mandok tu hamu: Ia ompunta si Daud, na mate do ibana jala tartanom; di hita on do tanomanna rasirasa sadari on.
2:30 Antong, panurirang do ibana jala diboto do, naung diuarihon Debata tu ibana, pabangkitonna do pomparanna tu atas habangsana i.
2:31 Asa sian pamotoanna hian dilumbahon ibana disi haheheon ni Kristus i, paboa na so pasombuon Ibana di banua toru jala na so idaon ni dagingna i habusukon.
2:32 I ma Jesus, naung pinahehe ni Debata; saluhut do hami mangkatindangkonsa.
2:33 Asa dung dipatimbul Debata Ibana tu siamunna, dijalo ma sian Ama i Tondi Parbadia na pinarbagabaga i, gabe diusehon ma i, songon naung niida jala binegemuna i.
2:34 Ai ndada si Daud i nangkok tu banua ginjang, alai didok ibana: “Ninna Tuhan i do mandok Tuhanku: Hundul ma Ho tu siamunhon,”
2:35 “paima hupatunduk angka musum, bahen sidegedegean ni patmu!”
2:36 Antong, tangkas situtu ma diboto sandok bangso Israel: Jesus na pinarsilangkonmuna, i ma bangkit Tuhan jala Kristus dibahen Debata!
2:37 Jadi umbege i, ditorushon ma rohanasida, dung i didok nasida ma tu si Petrus dohot tu angka donganna apostel: Aha nama sibahenonnami, ale angka dongan?
2:38 Alai didok si Petrus ma tu nasida: Pauba hamu ma rohamuna, dung i padidihon hamu ma ganup hamu tubagasan Goar ni Jesus Kristus, bahen hasesaan ni dosamuna, asa dijalo hamu silehonlehon i, i ma Tondi Parbadia i.
2:39 Ai di hamu do bagabaga i dohot di angka anakkonmuna ro di saluhut angka na dao, manang piga na naeng jouon ni Tuhan Debatanta dope.
2:40 Lan dope hata na asing dihatindangkon ibana, laho mangapoi nasida, ninna do: Sai olo ma hamu malua sian bangso na geduk on!
2:41 Asa tardidi ma angka na manjangkon hatana i, gabe arga toluribu ma torop ni halak na manamba di na sadari i.
2:42 Alai marsihohot do nasida di poda ni angka apostel marparsaoran, marulaon na badia jala martangiang.
2:43 Alai songgop ma biar tu roha ni saluhutna; masa ma lan halongangan dohot tanda di Jerusalem, dipatupa angka apostel i.
2:44 Alai sai domu do saluhut angka na porsea i, jala songon hatopan dirajumi nasida saluhut artanasida.
2:45 Tupa digadisi nasida arta dohot ugasannasida, disagihon ma tu saluhutna marguru tu haseana di ganup.
2:46 Ganup ari do nasida tongtong saroha di bagas joro i, jala jojor jabu do nasida marulaon na badia, marlas jala marbulus ni roha nasida marsipanganon.
2:47 Huhut mamuji Debata jala lomo do roha ni nasa natorop mida nasida. Alai ganup ari do ditambai Debata tu na sahuria i angka na dapotan haluaon.

Leave a comment

Filed under 2 Padan Na Imbaru, 44 Ulaon ni Apostel

Ulaon ni Apostel 3

3:1 Dung i rap nangkok ma si Petrus dohot si Johannes tu bagas joro, di pungkul tolu di tingki partangiangan.
3:2 Jadi diusung na mangusung ma sahalak na pangpang sian hatutubuna; ganup ari do ditaruhon nasida ibana tu lambung pintu ni bagas joro na margoar na uli, asa dipangido asiasi sian angka na bongot tu bagas joro i.
3:3 Jadi di na niidana si Petrus dohot si Johannes, naeng bongot tu bagas joro i, dipangido ma asiasi.
3:4 Alai dipanotnoti si Petrus dohot si Johannes ma ibana, ninna ma: Bereng dompak hami!
3:5 Dung i dibereng ma nasida, dihirim rohana jaloonna manang aha sian nasida.
3:6 Alai ninna si Petrus ma: Anggo perak dohot sere ndang adong di ahu; alai na adong di ahu, hulehon ma tu ho: Marhitehite Goar ni Jesus Kristus na sian Nasaret i, mardalani ma ho!
3:7 Laos ditangkup ma tanganna siamun pahehe ibana, jadi pintor hot ma haehaena dohot totna.
3:8 Dung i manigor hehe ma ibana, jongjong ma huhut mardalan, dung i bongot ma ibana rap dohot nasida tu bagas joro i mardalan jala mirjahirjak huhut mamuji Debata.
3:9 Jadi diida natorop saluhutna do ibana mardalani dohot mamuji Debata.
3:10 Alai diboto nasida, ibana do i, na hundul nasailaon mangidoido di lambung pintu na uli na di bagas joro i; jadi mansai longang ma rohanasida jala tarhalomong mida na masa tu ibana i.
3:11 Alai dung sai udur ibana dohot si Petrus dohot si Johannes, marrongoman ma saluhut halak tu nasida, tu inganan na margoar emper ni si Salomo, dibahen songgot ni rohanasida.
3:12 Alai marnida i si Petrus, ninna ma mandok natorop i: Hamu, halak Israel, boasa longang rohamu mida on, boasa hami diberengi hamu, songon na hira gogonami sandiri manang hadaulatonnami mambahen mardalan halak on?
3:13 Na dipasangap Debata ni si Abraham, si Isak dohot si Jakkob, Debata ni angka amanta i do Jesus naposona i, na pinasahat jala na sinoadahonmuna di jolo ni si Latus na mandok uhumna, paluaon Ibana nian.
3:14 Alai disoadahon hamu do na badia jala partigor i; dipangido hamu do, lehonon tu hamu pamunu i.
3:15 Alai dipusa hamu do partogi tu hangoluan. I ma dipahehe Debata sian na mate; hami do angka sitindangi ni i!
3:16 Asa ala ni haporseaon di Goarna do dipargogoi Goarna halak on na niida jala na tinandamuna, gabe dilehon haporseaon na sian Tuhan i do hahisaron tu ibana di jolomuna saluhutna.
3:17 Onpe, hamu ale angka dongan, huhilala, na hurang boto do hamu, umbahen na diulahon hamu i, songon i do nang angka sintuamuna.
3:18 Alai dipasaut Debata do disi na pinaboana hian marhitehite hata ni saluhutna panurirang, mandok: Sitaon na bernit do anggo Kristusna.
3:19 Antong, pauba jala paulak hamu ma rohamuna, asa tarsesa dosamuna,
3:20 asa anggiat ro angka ari hahilasan sian adopan ni Tuhan i jala asa disuru tu hamu Jesus Kristus, songon naung tinahina i hian.
3:21 Dijangkon banua ginjang do Ibana jolo, paima ro tingki hasosonggop ni nasa na hinatahon ni Debata di na robi marhite sian hata ni angka panurirangna na badia i.
3:22 Ai didok si Musa do: “Paheheon ni Tuhan Debatanta do panurirang sada sian angka hahaanggimuna i songon ahu on; Ibana do sitangihononmuna di saluhut sidohononna tu hamu.
3:23 Alai sirotongkononhon ma disi sian bangso i nasa na so tumangihon panurirang i!”
3:24 Alai nasa panurirang angka na manurirangi, mamungka sian si Samuel ro di angka na sian pudina i, angka ari on do dibaritahon nasida.
3:25 Hamu do anak ni angka panurirang i jala partohap di padan na binahen ni Debata tu angka amanta i, uju na nidokna i tu si Abraham: “Dapotan pasupasu ma saluhut bangso ni tano on marhite sian Pomparanmi!”
3:26 Jumolo do di hamu dipahehe Debata Naposona i, disuru do Ibana mamasumasu hamu, angka na mulak sian hajahatonmuna be.

Leave a comment

Filed under 2 Padan Na Imbaru, 44 Ulaon ni Apostel

Ulaon ni Apostel 4

4:1 Alai di na manjamitai natorop i nasida, ditahopi angka malim i dohot sintua ni bagas joro i rap dohot angka Saduse ma nasida.
4:2 Muruk ma i, ala diajari nasida natorop i jala dibaritahon haheheon sian na mate marhite sian Jesus.
4:3 Jadi ditangkup ma nasida, didabu ma nasida saborngin i tu hurungan, ai nunga bot ari.
4:4 Alai gabe porsea do torop sian angka naung umbege jamita i, pola gok limaribu torop ni angka baoa.
4:5 Alai di torang ni arina i marpungu ma di Jerusalem angka pangituai nang angka sintua ro di angka sibotosurat,
4:6 rap dohot si Hannas, sintua ni malim i, dohot si Kayapas, si Johannes dohot si Aleksander ro di sude sisolhot ni sintua ni malim i.
4:7 Jadi dipajongjong ma nasida tu tongatonga, dipamanat ma: Gogo ni ise manang goar ni ise dipangasahon hamu patupahon i?
4:8 Dung i gok Tondi Parbadia ma si Petrus, didok ma tu nasida: Hamu angka na sangap ni bangso on jala pangituai!
4:9 Molo pola tangkasan hami sadari on ala ni denggan basa i na tu sada halak na hansitan, manang marhite sian ise ibana malum,
4:10 boto hamu ma saluhutna ro di sude bangso Israel: Jongjong pe halak on hisar di jolomuna, sandok marhitehite Goar ni Jesus Kristus na sian Nasaret i do, na pinarsilangkonmuna, na pinangolu ni Debata sian na mate!
4:11 Ibana do “batu na binolongkon ni hamu angka pande bagas i, naung gabe batu parsuhisuhi.”
4:12 Asa ndang adong haluaon di bagasan manang ise na asing; ai ndang adong goar na asing ditoru ni langit dilehon tu jolma, parhiteanta tu haluaon.
4:13 Ia nasida, longang do marnida hiras ni roha ni si Petrus dohot si Johannes i, ai torang do diboto, na so sijama surat jala na so marsiajar nasida; ditanda do, nasida dongan ni Jesus najolo.
4:14 Alai diida do jongjong disi rap dohot nasida halak naung malum i, jadi ndang dapotsa be manang aha sidohononna.
4:15 Gabe disuru nama nasida tu balian ni parrapotan i, dung i masitungkaran pingkiran ma nasida, angka ninna ma:
4:16 Dia ma bahenonta tu angka halak on? Ai tandap do tanda na pinamasanasida on; saluhut pangisi ni huta Jerusalem do umbotosa jala ndang tarsoadahon hita.
4:17 Alai asa unang lam rarat tu natorop i, gogo ma nasida taasupi, asa sandok unang be marjamita nasida tu halak mangasahon Goar i.
4:18 Dung i dijou ma nasida, dirarang ma, sandok na so tupa be nasida marjamita manang mangajari mangasahon Goar ni Jesus.
4:19 Alai ninna si Petrus dohot si Johannes ma mangalusi: Hamu ma manimbang, manang na tigor i di roha ni Debata, molo tangian hami di hamu asa di Debata.
4:20 Ai ndang tarbahen hami so mangkatahon naung huida jala hubege hami.
4:21 Alai lam diasupi ma nasida, dung i dipalua ma, ala so jumpang nasida dalan manguhumi nasida dibahen natorop i, ai saluhut do mamuji Debata marningot na masa i.
4:22 Ai lobi opatpulu taon do umur ni jolma na pinamalum i.
4:23 Alai dung malua nasida, didapothon ma angka dongannasida, jadi dibaritahon ma sude na nidok ni angka sintua ni malim dohot angka pangituai tu nasida.
4:24 Jadi dung dibege nasida i, sasoara ma nasida mandok tu Debata: O ale Tuhan, Ho do manjadihon langit dohot tano dohot laut ro di nasa isina i!
4:25 Hinorhon ni Tondi Parbadia dihatahon Ho do marhite sian soara ni amanami, si Daud naposomu, songon on: “Boasa ogaoga halak parbegu jala na so marniula dipingkiri angka bangso?”
4:26 “Na hehe do angka raja ni tano on jala marpungu do angka panggomgomi laho mangalo Tuhan Kristusna i.”
4:27 Ai tutu ma naung marpungu di huta on si Herodes dohot Pontius Latus rap dohot halak parbegu dohot bangso Israel maralohon Jesus, naposom na badia i, na miniahanmi,
4:28 laho pasauthon hasosonggop ni na tiningki ni tanganmu dohot roham hian.
4:29 Onpe, ale Tuhan, bereng ma asupasupnasida, jala lehon tu angka naposomon hiras ni roha situtu, laho mangkatahon hatam!
4:30 Huhut surdukkon ma tanganmu, laho patupahon hahisaron ro di angka tanda dohot halongangan marhitehite Goar ni Jesus, naposom na badia i!
4:31 Jadi dung martangiang nasida, humuntal ma inganan parpunguannasida jala gok Tondi Parbadia ma nasida saluhutna, gabe marhiras ni roha ma nasida mangkatahon hata ni Debata.
4:32 Alai saroha saoloan do angka na porsea na sapunguan i; jala ndang adong nanggo sada sian angka paradongan na mandok: Hapunjunganna artana i, hatopan do i saluhutna dietong.
4:33 Jadi marhagogoon situtu ma angka apostel i, mangkatindangkon haheheon ni Tuhan Jesus i, jala tung lomo situtu do roha ni halak mida sude nasida.
4:34 Ai ndang adong manang ise nasida hurangan; ai ia adong pe sian nasida parhauma manang parjabu, digadisi do i, dung i diboan ma tuhor ni na ginadisna i.
4:35 Dipeakkon ma i tujolo ni angka apostel, dung i disagihon nasida ma i tu angka na hurangan.
4:36 Jadi adong ma sahalak Lepi sian pulo Siprus, i ma si Josep, na ginoar ni angka apostel si Barnabas (mandok: Anak ni pangapulon).
4:37 Digadis ma hauma golatna, diboan ma hepeng i, laos dipeakkon ma tujolo ni angka apostel i.

Leave a comment

Filed under 2 Padan Na Imbaru, 44 Ulaon ni Apostel

Ulaon ni Apostel 5

5:1 Adong ma uju i sahalak na margoar si Ananias rap dohot dongan saripena si Sapira, na manggadis tanona.
5:2 Mardos ni roha ibana dohot dongan saripena, manamondingkon tuhorna i deba; diboan ma na deba nari, dipeakkon ma tujolo ni angka apostel.
5:3 Alai ninna si Petrus ma: Oe Ananias, naung digohi sibolis i do hape roham, laho manggabusi Tondi Parbadia i dohot mamorso deba tuhor ni tano i.
5:4 Ia ditiop ho i, nda gong di ho; digadis ho pe i, nda laos tong guru di ho? Dia do umbahen na tubu roham, mambahen songon i! Ndada jolma na ginabusanmi disi, Debata do!
5:5 Alai disi dibege si Ananias hata ondeng, runggang ma ibana, laos tos hosana. Jadi biahaton situtu ma sude na umbegesa.
5:6 Jadi hehe ma angka na umposo, disaputi ma bangkena, diusung ma tu balian laho mananom.
5:7 Alai salpu arga tolu jom ro ma dongan saripena i, ndang dope diboto na masa i.
5:8 Jala dipanghulingi si Petrus ma ibana: Paboa ma tu ahu: Na sa on do digadis hamu tano i? Olo, na sa i do, ninna.
5:9 Alai ninna si Petrus ma mandok ibana: Boasa tung saroha hamu mangunjuni Tondi ni Tuhan i? Tagam ma, na mandok masuk ma angka naung mananom dongan saripem; usungonnasida ma nang ho tu balian!
5:10 Dung i pintor runggang ma ibana tu jolona, laos tos hosana. Jadi di na bongot i angka na umposo i, nunga mate ibana didapot jala diusung ma bangkena tu balian, ditanom ma tulambung ni dongan saripena i.
5:11 Jadi hatahutan situtu ma sude na sahuria i ro di nasa na umbegesa.
5:12 Alai masa do godang angka tanda dohot halongangan marhite sian tangan ni angka apostel i tu natorop; saroha do nasida saluhutna, marpungu do nasida tu emper ni si Salomo.
5:13 Alai sian na leban i ndang adong na hum rohana pasaorhon dirina tu nasida; diparsangapi natorop i do nasida tahe.
5:14 Alai lam tamba ma angka na porsea di Tuhan i, torop baoa nang boruboru.
5:15 Pola dipamboan halak do angka na hansitan tu alaman, dipeakkon ma tu podoman dohot tu amak, asa anggiat hona halinu ni si Petrus i deba sian nasida, jumpa ro ibana.
5:16 Alai dohot do torop halak sian angka huta humaliang ro tu Jerusalem, mamboan angka na marsahit dohot angka na niarsahan ni tondi na hodar, gabe malum ma nasida saluhutna.
5:17 Alai hehe ma sintua ni malim i dohot saluhut angka donganna, i ma horong ni halak Saduse, gok rimas rohanasida.
5:18 Jadi dilaluhon ma tangannasida tu angka apostel i, didabu ma nasida tu hurungan hatopan.
5:19 Alai bornginna i diungkap surusuruan ni Tuhan i ma angka pintu ni hurungan i, ditogihon ma nasida tu balian, didok ma:
5:20 Laho ma hamu; di bagas joro ma hamu jongjong, mangkatahon tu natorop i saluhut hata hangoluan i!
5:21 Jadi dung dibege nasida i, sogot ma nasida laho tu bagas joro laho mangajari. Alai ro ma sintua ni malim i dohot angka donganna, dipapungu ma rapot godang dohot saluhut sintua ni angka anak Israel; dung i disuru ma tu hurungan mangalap nasida.
5:22 Alai dung sahat ro disi angka naposo i, ndang jumpangsa nasida di hurungan i, jadi mulak ma nasida paboahonsa, ninna ma:
5:23 Momos do nian hurungan i hudapot hami, angka parjaga pe jongjong di jolo ni angka pintu i; alai dung huungkap hami, ndang jumpang hami manang ise di bagasan.
5:24 Asa dung dibege sintua ni bagas joro i dohot angka sintua ni malim boaboa i, jut ma rohanasida mamingkiri, manang dia astuan ni i.
5:25 Alai ro ma na mamaritahon tu nasida: Dibagas joro do hape jongjong nasida na hinurungkonmuna i, mamodai natorop i.
5:26 Dung i laho ma sintua i rap dohot angka naposo mangalap nasida; alai ndada gogo dibahen, ai mabiar do nasida mida natorop, aik boha didangguri nasida maon.
5:27 Asa dung diboan, dipajongjong ma nasida tujolo ni rapot godang, dung i dipamanat sintua ni malim i ma nasida, ninna ma:
5:28 Gomos situtu do nian hatanami mangorai hamu, na so jadi be hamu mangajari mangasahon Goar i, hape lam digohi hamu do huta Jerusalem podamuna i; na naeng parsapatahononmuna mudar ni Halak i tu hami?
5:29 Dung i ninna si Petrus dohot angka apostel i ma mangalusi: Ingkon oloan do iba di Debata asa di jolma!
5:30 Dipahehe Debata ni angka amanta do Jesus, na pinusamuna, uju digantung hamu Ibana tu hau.
5:31 Tu siamunna do dipabangkit Debata Ibana gabe Partogi jala Sipalua, laho mangalehon tu halak Israel hamubaon ni roha dohot hasesaan ni dosa.
5:32 Hami do panindangi di hata on dohot Tondi Parbadia, na nilehon ni Debata tu angka na mangoloi Ibana.
5:33 Alai umbege i nasida, digotapi ma rohanasida jadi diputushon ma, sipusaon do nasida.
5:34 Alai hehe ma di rapot i sahalak Parise, na margoar Gamaliel, sibotopatik, na sangap do ibana di roha ni natorop i, didokkon ma paruaron nasida satongkin.
5:35 Dung i didok ma tu nasida: Hamu halak Israel, manat ma hamu di sibahenonmuna tu angka jolma on!
5:36 Hehe do najolo si Teudas, dipabalga dirina, pola arga opatratus halak mangihuthon ibana, gabe tarbunu do ibana, marserak do saluhutna na mangihuthon ibana, gabe soada be.
5:37 Di pudina hehe muse si Judas, halak Galilea i, di na tarsurat i saluhut halak, jadi torop do dibolabola ditogihon; alai dohot do ibana lengse, gabe marserak sudena na mangihuthon ibana.
5:38 Asa on ma hatangku: Unang hahua hamu be angka halak i, pasombu hamu ma nasida; ai molo sian jolma tahi dohot ulaon on, na laho sega ma i.
5:39 Alai molo sian Debata, ndang taragohon hamu nasida; so tung gabe tardapot hamu maon angka sialo Debata!
5:40 Dioloi nasida ma ibana, dijou ma angka apostel i, dilinsingi ma nasida jadi diorai ma mangkatahon mangasahon Goar ni Jesus, dung i dipalua ma.
5:41 Alai las do rohanasida, laho ruar sian jolo ni rapot i, ala tau nasida dirajumi Debata manaon lealea humongkop Goar i.
5:42 Jadi ndang mansohot nasida ariari di bagas joro nang jojor jabu pe, mangajarhon dohot mamaritahon Kristus Jesus i.

Leave a comment

Filed under 2 Padan Na Imbaru, 44 Ulaon ni Apostel

Ulaon ni Apostel 6

6:1 Alai di angka ari i lam manamba ma torop ni sisean i, jadi marmungutmungut ma halak Junani dompak halak Heber, ala tartading angka parompuan na mabalu sian nasida di pangurupion ariari.
6:2 Jadi diparia na sampuludua i ma sandok huria i, didok ma: Ndang denggan hupapudi hami hata ni Debata, laho paturehon angka asiasi.
6:3 Onpe, ale angka dongan, diori hamu ma sian tongatongamuna pitu halak na denggan baritana, angka na gok Tondi jala na pantas marroha, sipabangkitonta tu ulaon i.
6:4 Alai anggo hami, tangiang dohot ulaon jamita i ma tong huhapadothon hami.
6:5 Jadi lomo ma roha ni na sahuria i di hata i; dipillit ma si Stepanus, sada halak na gok haporseaon dohot Tondi Parbadia, dung i si Pilippus, si Prokorus, si Nikanor, si Timon dohot si Parmenas, angkup ni i si Nikolaus, sada parguru sian Antiokia.
6:6 Angka i ma dipajongjong tujolo ni angka apostel i, jala martangiang ma huhut mangampehon tangan tu nasida.
6:7 Jadi lam rarat ma hata ni Debata, ganda situtu ma torop ni angka sisean di Jerusalem; angka malim pe, torop do mangoloi porsea.
6:8 Alai na gok asi ni roha dohot hagogoon si Stepanus, dipatupa do halongangan dohot tanda angka na balga di adopan ni natorop i.
6:9 Gabe hehe ma deba angka na sian parguruan na margoar Libertini dohot sian Kirene dohot sian Aleksanderia dohot angka na sian Kilikia dohot sian Asia marsual dohot si Stepanus.
6:10 Alai ndang taralo nasida hapistaranna dohot Tondi i na mangajari ibana.
6:11 Gabe dipajuju nasida ma deba halak na mandok: Hubege hami do ibana mandok hata barangsi mangapasi si Musa dohot Debata.
6:12 Jadi digintali nasida ma natorop i ro di angka sintua dohot angka sibotosurat, laos hehe ma nasida, ditangkup ma ibana, diboan ma tujolo ni rapot godang.
6:13 Dung i dipajongjong nasida ma angka sitindangi gapgap na mandok: Ndang na mansadi halak on mangkata inganan na badia i nang patik i.
6:14 Ai hubege hami do ibana mandok: Lohaan ni Jesus sian Nasaret i ma joro i, paubaonna ma adat na tajalo sian si Musa.
6:15 Jadi dipanotnoti saluhut parrapot i ma ibana, jala songon bohi ni surusuruan ni Debata do bohina diida nasida.

Leave a comment

Filed under 2 Padan Na Imbaru, 44 Ulaon ni Apostel

Ulaon ni Apostel 7

7:1 Dung i didok sintua ni malim i ma: Atehe, na tutu do i?
7:2 Jadi dialusi ma: Hamu angka hahaanggi dohot angka damang, tangihon hamu jolo! Dipataridahon Debata na marsangap i do Ibana tu amanta si Abraham, uju di Mesopotamia ibana, andorang so maringan di huta Haran dope.
7:3 Ninna ma mandok ibana: Bungkas ma ho sian tanomi dohot sian donganmu sabutuha; topot ma tano sipatuduhononku tu ho!
7:4 Jadi laho ma ibana sian tano Kasdim maringan tu huta Haran; dung i sian i muse, dung mate amana i, dipaunsat do ibana tu tano niingananmuna on nuaeng.
7:5 Ndang dope dilehon anggo golat tu ibana disi, nanggo na santopap, jadi diparbagabaga do, lehononna tu ibana tano i, asa ibana nampunasa ro di pomparanna, andorang so adong dope anakna.
7:6 Alai songon on do didok Debata: “Gabe na hinomit ma pomparanmu di tano na leban; parhatobanon jala paporsukporsukkon ni halak do nasida leleng ni opatratus taon”.
7:7 “Dung i uhumonku ma bangso na nioloannasida i, ninna Debata; i pe asa bungkas nasida sian i, dung i sombaonnasida ma Ahu di inganan on.”
7:8 Laos dilehon ma tu ibana padan parsunaton. Dung songon i, ditubuhon ma si Isak, disunat ma ibana di ari paualuhon; jadi disunat si Isak ma muse si Jakkob; laos songon i dibahen si Jakkob tu ompunta na sampuludua i.
7:9 Dung i dilatei angka ompunta i ma si Josep, digadis ma ibana tu tano Misir; alai didongani Debata do ibana.
7:10 Jala dipalua do ibana sian saluhutna haporsuhonna, gabe dilehon tu ibana asi ni roha dohot hapistaran di jolo ni Firaun, raja ni Misir i, na mamampe ibana gabe pangarajai di tano Misir ro di saluhut na di bagasna i.
7:11 Dung i songgop ma haleon tu liat tano Misir dohot tu tano Kanaan, gabe porsuk ma diae, jadi ndang jumpangan sipanganon be angka amanta i.
7:12 Alai dibege si Jakkob ma, adong sipanganon di tano Misir, jadi dipaborhat ma angka amanta i tusi parjolo sahali.
7:13 Dung i di na paduahalihon i dipatandahon si Josep ma ibana tu hahaanggina, laos torang ma di raja Firaun i partubu ni si Josep.
7:14 Alai disuru si Josep ma na manjou amana i, si Jakkob, rap dohot saluhutna donganna sabutuha; pitupulu lima do toropnasida.
7:15 Asa tuat ma si Jakkob tu tano Misir, dung i mate ma ibana nang angka amanta i.
7:16 Dung i ditaruhon ma nasida tu Sikem, dipeakkon ma tu tanoman, na tinuhor ni si Abraham sian angka anak ni si Hemor disi.
7:17 Alai dung lam jonok tingki na pinarbagabaga ni Debata, na niuarihonna tu si Abraham i, lam sopar ma bangso i jadi matorop mabue ma nasida di tano Misir i.
7:18 Paima pampe raja na asing, na so umboto si Josep i.
7:19 Jadi bisuk ma dibahen mangago bangsonta, dijahati do angka amanta, gabe dibolongkon posoposonasida, asa unang mangolu.
7:20 Jadi di tingki i ma tubu si Musa, jala lomo do roha ni Debata mida ibana. Leleng ni tolu bulan do ibana diparmudumudu di bagas ni amana i.
7:21 Dung i ditaruhon nama tu balian, alai dijangkon boru ni raja Firaun ma ibana, dipagodanggodang ma jala diain.
7:22 Dipodahon ma tu ibana nasa hapistaran ni halak Misir, gabe malo ma ibana di hata nang di ulaon pe.
7:23 Alai dung dapot umurna opatpulu taon, tubu ma rohana mandulo angka donganna sabutuha, i ma halak Israel i.
7:24 Jala marnida sahalak na nirupa, mangalo ma ibana; diluluhon ma na nirupa i, dipusa ma halak Misir i.
7:25 Na dihirim rohana do, antoan ni angka donganna ma, na naeng patupaon ni Debata haluaon di nasida marhite sian tanganna; hape ndang dianto nasida.
7:26 Dung i marsogotna i ro muse ma ibana, tongon di na marbadai nasida, gabe disosoi ma nasida mardame, ninna ma: Na marhahamaranggi do hamu, ale angka amang; boasa masialoan hamu?
7:27 Alai ditulak parsala i ma ibana, didok ma: Ai ise mamampe ho gabe pangarajai dohot panguhum di hami?
7:28 Nda tung naeng pusaonmu ahu songon naung pinusam nantoari halak Misir i?
7:29 Dung i maporus ma si Musa, umbege hata i; laos mahiandu ma ibana di tano Midian, ditubuhon ma disi dua anak.
7:30 Jadi dung gok opatpulu taon, diida ibana ma surusuruan ni Debata di halongonan, di dolok Sinai, di bagasan api na marsigorgor di ramba sampulguk.
7:31 Longang ma roha ni si Musa, dung diida na niidana i, jadi didapothon ma manangkasi; alai tarbege ma soara ni Tuhan:
7:32 “Ahu do Debata ni angka amangmu, Debata ni si Abraham, si Isak dohot si Jakkob.” Jadi angka dotdot ma si Musa, ndang hum be rohana manangkasi.
7:33 Alai ninna Tuhan i ma mandok ibana: “Tanggali sipatu sian patmu, ai tano na badia do inganan hajongjonganmi!
7:34 Nunga tangkas huida haporsuhon tinaon ni bangsongki di tano Misir, jala nunga hubege hoihoinasida, asa nunga tuat Ahu paluahon nasida; onpe, ro ma ho, asa husuru ho tu tano Misir!”
7:35 I ma si Musa i na jinuanasida, pola didok nasida: Ise na mamampe ho gabe pangarajai dohot panguhum? Apala ibana ma disuru Debata gabe pangarajai dohot sipalua marhite sian tangan ni surusuruan na niidana di ramba na sampulguk i.
7:36 Ibana do manogihon nasida bungkas, dipatupa do angka halongangan dohot tanda di tano Misir i, di laut rara dohot di parhorsihan, leleng ni opatpulu taon.
7:37 I ma si Musa, na mandok tu angka halak Israel: “Paheheon ni Debata do panurirang sada di hamu sian angka hahaanggimuna songon ahu on!”
7:38 Ibana ma i na di huria na di halongonan i rap dohot surusuruan, na mangkatai di dolok Sinai dohot ibana dohot angka amanta i; dijalo do hata na mangolu, silehononna tu hita.
7:39 Na so tinangihon ni angka amanta i, ai ditulak nasida do ibana, jadi mulak ma rohanasida marningot tano Misir.
7:40 Ai didok nasida tu si Aron: Pauli di hita angka debata, na mardalan di jolonta; ai ndang taboto, manang aha masa di si Musa, naung manogihon hita ruar sian tano Misir.
7:41 Jadi digana nasida ma lombu uju i, laos dipele ma ganaganaan i, gabe dihalashon nasida hapandean ni tangannasida.
7:42 Alai ditundali Debata ma nasida, dipasahat ma mangoloi angka na pinardebatanasida na di langit i, songon na tarsurat di pustaha ni angka panurirang i: “Ai adong disombahon hamu, bangso Israel, tu Ahu angka pelean dohot silehonlehon, uju na di halongonan i hamu leleng ni opatpulu taon?
7:43 Dihunti hamu do balebale ni Molok dohot bintang ni debata Repan ro di angka gombaran na pinaulimuna bahen sisombaonmuna. Tu balik ni Babel dope buangkononku hamu!”
7:44 Di angka amanta di halongonan i do undungundung panindangion i, na suman tu na niaturhon ni Debata na mangkatai dohot si Musa i, asa bahenonna tudos tu tiruan na niidana i.
7:45 I ma dijalo angka amanta i, laos diboan rap dohot si Josua, laho mamuhar angka bangso na pinabali ni Debata sian jolo ni angka amanta i ro di angka ari ni si Daud.
7:46 Ibana ma na niasian ni Debata, gabe dipangido ma, naeng adong inganan ni Debata ni si Jakkob.
7:47 Alai si Salomo ma paulihon inganan di Ibana.
7:48 Alai ndang mian Natumimbul i di bagasan inganan na pinandean ni tangan, songon na nidok ni panurirang i:
7:49 “Langit i do habangsangku, jala ondolan ni pathu do tano i; bagas dia ma i na naeng paulionmuna di Ahu, ninna Tuhan i; tung dia ma inganan pangulonanki?
7:50 Nda tanganku do paulihon saluhutna i?”
7:51 O hamu na jogal rungkung, angka na so tarsunat rohamu nang pinggolmu, tongtong do dialo hamu Tondi Parbadia i; songon angka amamuna, suang songon i do nang hamu!
7:52 Ise ma sian angka panurirang i, na so pinaburuburu ni angka amamuna? Pola dipusa nasida do angka na sumurirangkon haroro ni Partigor i; Ibana pe dipasahat jala dipusa hamu do!
7:53 Dijalo hamu do patik i, na pinatolhas ni angka surusuruan i; hape ndang diradoti hamu i.
7:54 Umbege i, digotap ma rohanasida jala patungosngoson ma iponnasida dompak ibana.
7:55 Alai gok Tondi Parbadia ma si Stepanus mamereng tu ginjang, jadi diida ma hasangapon ni Debata dohot Jesus jongjong di siamunna.
7:56 Jadi didok ma: Ida ma, mungkap do langit i huida, jala Anak ni jolma i jongjong tungkan siamun ni Debata!
7:57 Alai marsoara na gogo ma nasida marsurahi huhut disongsongi pinggolnasida be, jadi rap ma nasida manahopi ibana.
7:58 Disarat nasida ma ibana tu balian ni huta i, dung i dipantinggangkon ma batu tu ibana. Ia angka sitindangi i, dipampeakkon do ulosnasida tujolo ni dolidoli na margoar Saulus.
7:59 Asa dipantinggangkon nasida ma batu tu si Stepanus; gabe manjoujou do ibana mandok: Ale Tuhan Jesus, jalo ma tondingku!
7:60 Alai na marsinggang ma ibana, huhut dipagogo ma soarana mandok: Ale Tuhan, unang jujur dosanasida i! Jadi dung didok songon i, monding ma ibana.

Leave a comment

Filed under 2 Padan Na Imbaru, 44 Ulaon ni Apostel

Ulaon ni Apostel 8

8:1 Alai dihalomohon si Saulus do pamununasida di si Stepanus. Jala masa ma olat ni na sadari i pangaleleon bolon dompak huria na di huta Jerusalem, gabe marserak ma nasida saluhutna, so padohot angka apostel, tu luat Judea dohot Samaria.
8:2 Alai ditanom angka halak na daulat roha ma si Stepanus, jala na nia lelengna ditatangisi nasida ibana.
8:3 Alai dipaporsukporsuk si Saulus do nasida na sahuria i: Dibongoti angka jabu, disarat sian i baoa nang boruboru, laho pasahathon tu hurungan.
8:4 Madangadang do angka na marserak i huhut mamaritahon hata i.
8:5 Laos tuat ma anggo si Pilippus tu huta Samaria, dijamitahon ma tu nasida Kristus i.
8:6 Jadi dung dibege natorop i jamita ni si Pilippus jala diida angka tanda na pinatupana, saroha ma nasida marateatehonsa.
8:7 Ai ruar do angka tondi na hodar, marsoara na balga sian torop halak na sinonggopanna i; godang do nang na sarion dohot na lumpuon dipamalum.
8:8 Jadi mansai las ma roha ni nasida na sahuta i.
8:9 Alai adong do di huta i hian sada halak na margoar si Simon, parsibalik mata na mangaliluhon roha ni halak Samaria i, ai na sumurung do ibana didok.
8:10 Jadi saluhut halak, angka na metmet dohot na magodang, mangihuthon ibana, angka didok ma: On ma hagogoon ni Debata apala na balga!
8:11 Alai umbahen na dipaihutihut nasida ibana na sai leleng, ala lilu nasida dibahen hapandeanna i.
8:12 Alai gabe tardidi ma angka baoa nang boruboru, dung porsea nasida di na binaritahon ni si Pilippus na taringot tu harajaon ni Debata dohot Goar ni Jesus Kristus.
8:13 Dung i gabe porsea ma nang si Simon ondeng jala tardidi ma, laos dipaihutihut ma si Pilippus; jadi mansai longang ma rohana marnida tanda dohot hagogoon na balga, angka na masa i.
8:14 Alai dung dibege angka apostel na di Jerusalem, naung dijalo halak Samaria i hata ni Debata, disuru nasida ma si Petrus dohot si Johannes manopot nasida.
8:15 Tuat ma nasida, ditangiangkon ma angka dongan i, asa dijalo Tondi Parbadia.
8:16 Ai ndang dope songgop Tondi i manang tu ise nasida, asal tardidi do nasida tubagasan Goar ni Tuhan Jesus.
8:17 Jadi mangampehon tangan ma apostel i tu nasida, gabe dijalo ma Tondi Parbadia.
8:18 Alai dung diida si Simon angka apostel i mangalehon Tondi Parbadia marhite sian na mangampehon tangan, ro ma ibana mamboan hepeng tu nasida.
8:19 Didok ma: Lehon hamu ma huaso sisongon i nang tu ahu, asa manjalo Tondi Parbadia halak, ia huampehon tanganku tu ibana.
8:20 Alai didok si Petrus ma mandok ibana: Mago ma ho rap dohot perakmi; ai dirimpu ho, tartuhor silehonlehon ni Debata marhitehite hepeng!
8:21 Ndang parjambar manang partohap ho di hata on, ai ndang na bonar roham maradophon Debata.
8:22 Ipe pauba ma roham sian hajahatonmi; dung i pangido ma tu Tuhan i, anggiat tarsesa tahitahi ni roham!
8:23 Ai huida do roham di bagasan pogu na paet, niihotan ni hageduhon.
8:24 Alai ninna si Simon i ma mangalusi: Tangiangkon hamu ma ahu tu Tuhan i, asa unang songgop tu ahu na nidokmuna i.
8:25 Asa dung dihatindangkon jala dihatahon hata ni Tuhan i, mulak ma anggo nasida tu Jerusalem; laos dibaritahon dope barita na uli i di torop huta na di luat Samaria.
8:26 Alai dipanghulingi surusuruan ni Tuhan i ma si Pilippus: Hehe ma ho, laho ma dompak dangsina tu dalan na langlang i, na tuat sian Jerusalem tu huta Gasa!
8:27 Jadi hehe ma ibana laho tusi. Jala adong ma disi sada halak Etiopia, parpangkat na balga, siramoti saluhutna arta ni si Kandake, raja ni halak Etiopia; i ma naung ro sian Jerusalem, dung martangiang disi.
8:28 Jadi hundul ma ibana di huretana laho mulak, huhut manjahai surat ni panurirang Jesaya.
8:29 Alai ninna Tondi i ma mandok si Pilippus: Laho ma ho tusi, hombari ma hureta i!
8:30 Jadi marlojong ma si Pilippus tusi, gabe dibege ma ibana manjaha surat ni panurirang Jesaya; dung i ninna ma: Atehe, diantusi ho do na jinahami?
8:31 Alai ninna ma: Songon dia ma haantusan ahu i, anggo so adong na mamodai ahu? Laos disosoi ma si Pilippus manaek, asa hundul tu lambungna.
8:32 Alai anggo hata ni surat na jinahana i on do: “Ditogu do Ibana songon birubiru tu pamotongan jala songon birubiru na hohom di jolo ni panggustingi; songon i do nang Ibana, ndang tarbege soarana.”
8:33 “Di hametmetonna i marujung uhum na tu Ibana. Ise ma manjujur sundutna i, ai tarhinsat do hosana sian tano on?”
8:34 Dung i ninna parpangkat i ma mangkuling i si Pilippus: Raja ho, ise do na nidok ni panurirang disi? Ibana sandiri do manang halak na leban?
8:35 Dung i mangkuling ma si Pilippus, dibaritahon ma Jesus tu Ibana, marbingkas sian hata ni surat ondeng.
8:36 Alai laho manulus dalan i, jumpang nasida ma aek, jadi ro ma parpangkat i: Ndi on ma aek! Adong dope ambatna, unang ahu tardidi?
8:37 Dung i didok si Pilippus ma: Anggo na porsea ho dohot nasa roham, jadi do i! Gabe ninna ma mangalusi: Ahu porsea. Anak ni Debata do Jesus Kristus!
8:38 Laos didokkon ma maradian hureta i; dung i mijur ma nasida, si Pilippus dohot parpangkat i tu aek i, dipandidihon ma ibana.
8:39 Alai di na nangkok i nasida sian aek i, diluahon Tondi ni Tuhan i ma si Pilippus, jadi ndang be diida parpangkat i ibana; marlas ni roha ma didatdati sidalananna i.
8:40 Alai anggo si Pilippus, di Asdod do ibana jumpang; dibolus ma angka huta i sude sahat ro di Kaesarea, huhut mamaritahon barita na uli i.

Leave a comment

Filed under 2 Padan Na Imbaru, 44 Ulaon ni Apostel

Ulaon ni Apostel 9

9:1 Alai sai tong dope diondamhon si Saulus asupasup dohot pamunuon dompak sisean ni Tuhan i.
9:2 Ditopot ma sintua ni malim i mangido surat mandapothon angka parguruan na di huta Damaskus, asa ihotanna jala boanonna tu Jerusalem baoa nang boruboru pe, nasa na jumpangsa angka na mangihuthon agama i.
9:3 Alai uju di tongandalan ibana, mardonokkon huta Damaskus, tompu ma sumillam sondang sian ginjang humaliang ibana.
9:4 Jadi tinggang ma ibana tu tano, dung i dibege ma soara na mandok tu ibana: Saulus, Saulus! Boasa leleanmu Ahu?
9:5 Alai didok ma: Ise do Ho, Tuhan? Jadi didok Ibana: Jesus do Ahu, na nileleanmi! (Susa ma ho manandahi turatura!)
9:6 Angka hitir jala tarhalomong ibana mandok: Dia ma bahenonku, Tuhan, dipangido roham? Hata ni Tuhan i tu ibana: Hehe ma ho, bongoti ma huta i; disi ma paboaon tu ho sibahenonmu.
9:7 Alai tarhatotong do anggo angka donganna sauduran i, ai dibege nasida do soara i, alai ndang diida manang ise.
9:8 Jadi hehe ma si Saulus sian tano i; alai dung diungkap matana, sandok ndang marnida be; laos ditiop nasida nama tanganna, manogu ibana tu huta Damaskus.
9:9 Asa tolu ari lelengna ndang marnida matana jala ndang mangan manang minum ibana.
9:10 Jadi adong ma di huta Damaskus i sada sisean na margoar Ananias; dipataridahon Tuhan i ma dirina tu ibana, didok ma: Ale Ananias! Dung i dialusi ma: Dison do ahu, Tuhan!
9:11 Jadi didok Tuhan i ma mandok ibana: Hehe ma ho, laho ma tu alaman na margoar sitigor; tu bagas ni si Juda i ma pausoi halak Tarsus na margoar Saulus, ai na martangiang do ibana.
9:12 Gabe diida ibana, bongot sada halak na margoar Ananias mangampehon tangan tu ibana, asa sumuang marnida.
9:13 Alai ninna si Ananias ma mangalusi: Ale Tuhan, nunga sian lan halak hubege taringot tu godang ni na jahat na binahen ni halak i di huta Jerusalem tu angka na badiami.
9:14 Dison pe marhuaso do ibana sian angka sintua ni malim i, mangihoti saluhutna na manjou Goarmu.
9:15 Alai didok Tuhan i ma tu ibana: Laho ma ho, ai hupillit do ibana ulaulangku, asa diboan Goarhu tujolo ni angka bangso, nang tujolo ni angka raja dohot tujolo ni angka anak Israel.
9:16 Ai patuduhononku pe tu ibana godang ni sitaononna ala ni Goarhu.
9:17 Jadi hehe ma si Ananias, dibongoti ma bagas i, diampehon ma tanganna tu ibana, huhut didok: O Saulus, anggia, disuru Tuhan i do ahu, i ma Jesus na niidami di pardalananmu ro tuson, asa sumuang marnida huhut gok Tondi Parbadia ho.
9:18 Dung i pintor peut ma hapitungon i sian matana gabe sumuang marnida: Dung i hehe ma ibana gabe tardidi.
9:19 Laos di jolo ma sipanganon jadi suang ma gogona. Dung i na nia do lelengna diangkupi ibana angka sisean na di huta Damaskus i.
9:20 Manigor marjamita ma ibana di bagasan angka parguruan i, dihatindangkon ma Jesus, paboa Anak ni Debata Ibana.
9:21 Gabe muningan ma roha ni saluhutna na umbegesa, angka ninna ma: Nda ibana i, na mangalele di Jerusalem saluhutna angka na manjou Goar i; nang langkana tuson, nda laho mangihoti jala manogu nasida nian tujolo ni angka sintua ni malim?
9:22 Alai lam marsigomos ma si Saulus, pola jut do roha ni angka Jahudi na maringanan di huta Damaskus i dibahen, ai dipatorang do, Jesus i do Kristus.
9:23 Asa dung na nia lelengna, martahi ma angka Jahudi mamusa ibana.
9:24 Alai tarbortik ma tuptupnasida tu pinggol ni si Saulus. Pola do angka harbangan diingani nasida arian nang borngin, asa dapot ibana bunuonnasida.
9:25 Alai diboan angka sisean i ma ibana borngin i; sian parik ma ditantan nasida ibana di bagasan hirang.
9:26 Asa dung sahat ibana tu Jerusalem, naeng ma pasaoronna dirina tu angka sisean i; alai saluhut nasida mabiar mida ibana, ai ndang porsea nasida, naung gabe sisean ibana.
9:27 Si Barnabas do manjangkon ibana, ditogihon ma tu angka apostel i, laos dipajojor ma tu nasida, naung diida si Saulus Tuhan i di pardalananna dohot pangkataionnasida ro di pangkatindangkonna di Goar ni Jesus, uju na di huta Damaskus.
9:28 Dung i sai rap ma ibana dohot nasida mardalani di Jerusalem; marhiras ni roha do ibana mangkatahon Goar ni Tuhan i.
9:29 Pola dipanghulingi jala disuali angka Hellenist; alai dipatahitahi nasida do mambunu ibana.
9:30 Alai diboto angka dongan ma i, dipataru ma ibana tuat tu Kaesarea, laos disuru ma ibana tu huta Tarsus.
9:31 Asa mardamedame ma huria i di liat luat Judea dohot Galilea ro di Samaria, jala lam tu toguna ma huhut mamarangehon hatahuton mida Tuhan i, jala lam tu toropna nasida hinorhon ni pangapoion ni Tondi Parbadia.
9:32 Alai diebati si Petrus ma nasida saluhutna, jala tuat ma ibana manopot angka na badia na maringanan di Lidda.
9:33 Jadi jumpangsa ma disi sada halak na margoar Eneas, na sarion, naung peak di podomanna, leleng ni ualu taon.
9:34 Jadi didok si Petrus ma mandok ibana: Eneas, dipamalum Jesus Kristus do ho; hehe ma ho, duduk ma podomanmi! Jadi manigor hehe ma ibana.
9:35 Jadi diida sude pangisi ni huta Lidda dohot Saron ibana, gabe didompakkon ma Tuhan i.
9:36 Dung i adong ma di Joppe parompuan sada na porsea, na margoar Tabita, astuanna hije (Dorkas), na sumurung mangulahon na denggan dohot mambahen asi ni roha.
9:37 Tongon ma di angka ari i marsahit ibana laos mate, jadi diburi ma ibana, dipeakkon ma tu bilut parginjang.
9:38 Alai jonok do huta Lidda tu huta Joppe; jadi tarbege ma tu angka dongan, si Petrus disi, gabe disuru ma dua halak manopot ibana mangapoi, asa humatop ibana ro tumopot nasida.
9:39 Jadi hehe ma si Petrus mandongani nasida. Asa dung sahat, ditogihon ma ibana tu bilut parginjang; jadi ro ma mandapothon ibana saluhut boruboru na mabalu angka na tumatangis, dipatuduhon tu ibana ulos dohot abit angka na pinauli ni si Tabita, andorang rap dope dohot nasida.
9:40 Alai dipalaho si Petrus ma nasida saluhutna, dung i marsinggang ma ibana martangiang, didompakkon ma bangke i, didok ma: O Tabita, hehe ma ho! Jadi dipabidok ma matana; dung i di na niidana si Petrus i, hundul ma ibana.
9:41 Jadi disurdukkon ma tanganna, pahehehon ibana; dung i dijou ma angka na badia i ro di angka boruboru na mabalu, dipajongjong ma ibana mangolu di jolonasida.
9:42 Dung i sar ma i diboto saluhut pangisi ni huta Joppe, jadi torop do gabe porsea di Tuhan i.
9:43 Alai na nia do lelengna ibana mian di huta Joppe, sorang di sada halak na margoar Simon, sipauli hulingkuling.

Leave a comment

Filed under 2 Padan Na Imbaru, 44 Ulaon ni Apostel

Ulaon ni Apostel 10

10:1 Alai adong ma di Kaesarea sada halak na margoar Kornelius, letnan do ibana, masuk horong Italia.
10:2 Na daulat do ibana jala mangkabiari Debata rap dohot sandok isi ni bagasna; godang do asiasina diparlehon tu bangso i jala ondop do ibana martangiang tu Debata.
10:3 Jadi torang ma diida di bagasan tondina tar di pungkul tolu arian i, ro surusuruan ni Debata manopot ibana, didok ma tu ibana: O Kornelius!
10:4 Alai marnida i ibana, biar ma rohana, huhut ma didok: Ai aha, Tuhan? Gabe ninna ma: Nunga sahat tu parningotan di jolo ni Debata angka tangiangmi ro di angka asiasimi.
10:5 Onpe, suru ma halak tu Joppe, mangalap si Simon na margoar Petrus.
10:6 Na sorang di si Simon sipauli hulingkuling, parjabu di topilaut.
10:7 Asa disi laho surusuruan na mangkatai dohot ibana, dijou ma naposona dua halak dohot soldadu sada na daulat roha sian angka na di lambungna.
10:8 Dipajojor ma saluhutna i tu nasida, laos disuru ma nasida tu Joppe.
10:9 Alai marsogotna i, uju di tongandalan dope nasida ondeng laho mandapothon huta i, manaek ma si Petrus tu bilut parginjang martangiang di hos ni ari.
10:10 Gabe male ma ibana, naeng ma mangan. Jadi tagan marhobasi nasida di ibana, adong ma niidana di bagasan tondina:
10:11 Diida ma mungkap langit, dung i mijur ma sian i sada inganan na songon dagangan na bidang, na martali di suhisuhina na opat i, ditantan tu toru.
10:12 Di bagasan ni i adong ma ragam ni siopatpat dohot angka na manjirir di tano ro di angka pidong na martongatonga langit.
10:13 Dung i tarbege ma soara, na mandok tu ibana: Hehe ma ho, Petrus; seseati ma, pangan ma!
10:14 Alai ninna si Petrus ma: Tongka, Tuhan! Ai ndang dung hupangan na ramun manang na so ias.
10:15 Dung i ro muse ma soara paduahalihon mandok tu ibana: Unang ramun dok naung niiasan ni Debata!
10:16 Tolu hali ma masa songon i, dung i mamintor ma tarhindat dagangan i tu ginjang.
10:17 Bohabohaon dope roha ni si Petrus, manang dia lapatan ni na niidana i, nunga jongjong di jolo pintu i na sinuru ni si Kornelius i, dung dipausoi nasida bagas ni si Simon i.
10:18 Jadi joujou ma nasida manungkun, manang na sorang disi si Simon na margoar Petrus.
10:19 Alai di na marhusari dope roha ni si Petrus taringot tu na niidana i, ninna Tondi i ma mandok ibana: Adong do na mangalului ho!
10:20 Hehe ma ho, mijur ma, dongani nasida; unang ganggu roham, ai Ahu do marsuru nasida!
10:21 Jadi mijur ma si Petrus mandapothon halak i, ninna ma: Ahu do na niluluanmuna! Dia do alana, umbahen na ro hamu?
10:22 Dung i didok nasida ma: Ia si Kornelius, i ma sada letnan, halak na tigor roha na mangkabiari Debata, na uli baritana di saluhut halak Jahudi; dapot parenta do sian surusuruan na badia; suruonna, ninna, mangalap ho tu jabuna, tumangihon hata sian ho.
10:23 Jadi diarahon ma nasida tu bagas, ditamuei ma. Manogotna i borhat ma ibana rap dohot nasida; dohot ma deba sian angka dongan na sian Joppe mandongani ibana.
10:24 Marsogotna i muse sahat ma nasida tu Kaesarea. Alai nunga maimaima hian si Kornelius, jala nunga dipapungu angka donganna samarga dohot angka alealena na sumolhot.
10:25 Asa di na bongot i si Petrus, ditomu si Kornelius ma ibana, marsinggang ma huhut sumomba ibana.
10:26 Alai dipahehe si Petrus do ibana, ninna ma: Hehe ma ho; jolma do nang ahu!
10:27 Dung i mangkatai ma nasida laho bongot, jadi torop ma pungu disi didapot.
10:28 Dung i didok ma tu nasida: Diboto hamu do, subang bolon do i di halak Jahudi mandongani manang manopot halak na sian bangso na asing. Alai diajari Debata do ahu, na so jadi goaron jolma dia pe ramun manang so ias.
10:29 Ala ni i umbahen na so manjua ahu ro, di na taralap i ahu. Antong, na manungkun ma ahu nuaeng: Ala ni hata dia do umbahen na dialap hamu ahu?
10:30 Jadi didok si Kornelius ma: Opat ari ma nuaeng, boho songon on ari, di pungkul tolu, martangiang ahu di bagashon, jadi jongjong ma di jolongku sahalak parulos na marlinanglinang.
10:31 Na mandok: Ale Kornelius, ditangihon Debata do tangiangmi, laos diingot do angka asiasimi.
10:32 Antong, suru ma tu huta Joppe na manjou si Simon na margoar Petrus, na sorang di jabu ni si Simon, sipauli hulingkuling na di topilaut, ninna.
10:33 Jadi mamintor ma ahu marsuru mangalap ho; denggan do antong dibahen ho, ala ro ho. Nuaeng pe, nunga pungu hami saluhutna dison di jolo ni Debata, tumangihon saluhutna na nidokkon ni Tuhan i tu ho.
10:34 Dung i mangkuling ma si Petrus, ninna ma: Nunga tangkas dapot rohangku, na so siida bohi Debata!
10:35 Sian ganup bangso do tahe jangkononna angka na mangkabiari Ibana jala mangulahon hatigoran.
10:36 Ditongos Ibana do hatana tu angka anak Israel, laho mamaritahon dame marhite sian Jesus Kristus; Ibana do Tuhan ni saluhutna.
10:37 Diboto hamu do hata na masa di liat tano Judea na mamungka sian luat Galilea, dung salpu pandidion na binaritahon ni si Johannes i.
10:38 I ma taringot tu Jesus na sian Nasaret, na miniahan ni Debata marhitehite Tondi Parbadia dohot hagogoon; na mardalani do Ibana mambahen na denggan jala pahisarhon sude angka na pinatunduk ni sibolis, ai didongani Debata do Ibana.
10:39 Hami do mangkatindangkon saluhut pambahenanna i di tano Jahudi dohot di Jerusalem; dipusa nasida Ibana, digantungkon do tu hau.
10:40 Dipahehe Debata do Ibana di ari patoluhon, dilehon do Ibana tu hapataron,
10:41 ndang apala tu saluhut halak, tu angka sitindangi do na pinillit ni Debata sian nahinan; i ma hami, angka na mangan jala minum rap dohot Ibana, dung hehe Ibana sian na mate.
10:42 Jala didokkon do hami manjamitahon dohot mangkatindangkon tu natorop, paboa Ibana do i, na tinodo ni Debata hian gabe panguhum di angka na mangolu ro di angka na mate.
10:43 Saluhut panurirang i mangkatindangkon taringot tu Ibana: Jaloon ni ganup na porsea di Ibana hasesaan ni dosa marhite sian Goarna.
10:44 Jadi andorang dihatahon si Petrus hata ondeng, songgop ma Tondi Parbadia tu saluhut nasida na umbege hata i.
10:45 Jadi longang ma roha ni angka na porsea, halak Jahudi hian, dongan ni si Petrus i, ala diusehon silehonlehon ni Debata, i ma Tondi Parbadia i, nang tu halak sipelebegu.
10:46 Ai dibege do nasida mangkatahon di hata na asing dohot mamuji Debata.
10:47 Jadi didok si Petrus ma: Hum ma roha mangorai didion nasida on, angka naung manjalo Tondi Parbadia i songon hami?
10:48 Gabe didokkon ma didion nasida marhitehite Goar ni Tuhan Jesus Kristus. Dung i dielehelek ma ibana, asa olo ibana jolo mian di nasida.

Leave a comment

Filed under 2 Padan Na Imbaru, 44 Ulaon ni Apostel