Category Archives: 59 Jakobus

Jakobus 1

1:1 Ahu surat ni si Jakobus, naposo ni Debata dohot Tuhan Jesus Kristus, mandapothon na sampuludua marga, na di parserahan: Tabi ma di hamu!
1:2 Ale angka donganku, las ni roha sambing ma rajumi hamu i, anggo madabu hamu tu bagasan ragam ni pangunjunan.
1:3 Boto hamu ma: Na mangkorhon habengeton do pangunjunan na tu haporseaonmuna.
1:4 Alai ingkon dihorhon habengeton i do ulaon na sun denggan, asa gabe rimpas hamu, angka na so marlindang, na so marnahurang.
1:5 Ai molo adong di tongatongamuna na hurangan bisuk, dipangido ma tu Debata, na bulus mangalehon di saluhut jala ndang marpangea, dung i lehononna ma tu ibana.
1:6 Alai di bagasan haporseaon ma ibana mangido, unang marganggu ni roha; ai na ganggu roha i, tudos do tu galumbang ni laut, na pinahuturhutur jala na pinalindaklindak ni alogo.
1:7 Unang ma diparbaga roha ni halak i, jaloonna agia aha sian Tuhan i!
1:8 Ai halak na mardua roha, na gaor do i di saluhut angka dalanna.
1:9 Alai dipuji dongan na toruk i ma dirina siala timbona i!
1:10 Songon i na mora i, siala hatoruhonna; ai na laho salpu ma ibana songon bungabunga na di ladang i.
1:11 Ai binsar ma mata ni ari dohot mohopna, jadi rahar ma duhut i, marurus ma bungana, mago ma rupana na jengkar i. Songon i ma laho malos na mora i di bagasan angka dalanna.
1:12 Martua do halak na manaon di pangunjunan i: Ai dung tau ibana, jaloonna ma tumpal hangoluan, naung diparbagabaga tu angka na holong roha di Ibana.
1:13 Unang ma didok manang ise, jumpa tarunjun ibana: Na tarunjun do ahu sian Debata! Ai ndang masa di Debata pangunjunan tu hajahaton; ndang diunjuni Ibana manang ise.
1:14 Alai ditaiti jala dipaelaela sangkapsangkap ni rohana sandiri do ganup, umbahen na tarunjun.
1:15 Jadi dung manjangkon sangkapsangkap ni roha i, ditubuhon ma dosa; alai dung gok dosa i, ditubuhon ma hamatean.
1:16 Unang ma hamu lilu, angka donganku na hinaholongan!
1:17 Saluhutna silehonlehon na denggan, nasa ulibasa na mauliutus, i ma na ro sian ginjang, sian Ama ni na tiur, na so olo muba, na so umboto agia halinu ni hamimimbar.
1:18 Sian tahi ni rohana do ditubuhon Ibana hita marhitehite hata hasintongan i, asa hita hira patumonaan sian angka na tinompana i.
1:19 Ingot hamu ma, angka donganku na hinaholongan: Ganup jolma, girgir ma ibana mananginangi, bangkol ma ibana mangkatai, bangkol ma tarrimas!
1:20 Ai ndang diulahon rimas ni jolma hatigoran ni Debata.
1:21 Dibahen i, bolongkon hamu ma nasa na roa ro di hajahaton na lohot i; marlambok ni roha ma hamu manjalo hata na sinuan tu bagasan rohamuna, na tarbahen paluahon tondimuna.
1:22 Alai gabe siulahon Hata i ma hamu, unang holan pananginangi, angka na paotootohon dirina!
1:23 Ai pananginangi di hata i, anggo so diulahon, tudos ma i tu halak na paberengbereng rupa ni bohina di sorminan.
1:24 Ai dibereng do dirina, dung i laho ma ibana, gabe ndang diboto be rupana.
1:25 Alai na mamereng torus tu bagasan uhum haluaon na sun denggan i jala mian disi, i ma na martua marhite sian pangulaonna i, anggo so pananginangi na mangkalupahon, siula ulaon i tahe ibana.
1:26 Molo adong na mandok di bagasan rohana, na daulat ibana, hape ndang dirantei dilana, diansi do tahe rohana: Na magopo ma hadaulatonna i.
1:27 On do hadaulaton na ias jala na so marlindang, di roha ni Debata Ama: Mandulo angka na so marama, so marina dohot angka na mabalu di haporsuhonnasida, huhut mangaramoti diriniba maralohon portibi on, unang marlindang.

Leave a comment

Filed under 2 Padan Na Imbaru, 59 Jakobus

Jakobus 2

2:1 Ale angka donganku, unang ma siidaida bohi hamu, angka na porsea di Tuhanta Jesus Kristus na marsangap i!
2:2 Ai adong ma ro tu bagasan parguruanmuna sahalak partintin sere jala parulos na arga, ro ma huhut sahalak na pogos, marabit na humurang.
2:3 Jadi dibereng hamu ma na marabit na denggan, didok hamu ma: Denggan ma ho juguk dison; alai tu na pogos i didok hamu: Disan ma ho jongjong, manang hundul ma ho tu na hudege on!
2:4 Nda nunga marbagi dua rohamu disi; nda nunga manguhumi hamu mangihuthon pingkiran na jahat?
2:5 Tangihon hamu ma, ale angka donganku na hinaholongan: Nda dipillit Debata angka na pogos di portibi on, asa mamora nasida marhitehite haporseaon jala panean di harajaon, na pinarbagabagana tu angka na holong roha di Ibana?
2:6 Alai dileai hamu do na pogos i. Nda angka na mora i na paporsukporsukkon hamu jala manaratnarat hamu tu paruhuman?
2:7 Nda nasida do na manginsahi Goar na denggan i, naung digoarhon tu hamu?
2:8 Sibahen na denggan do hamu, antong, molo marguru tu Surat i diulahon hamu patik raja on: “Haholongi donganmi songon dirim!”
2:9 Alai molo siida bohi hamu, na mangulahon dosa do hamu disi, gabe diuhumi patik i hamu songon pangalaosi.
2:10 Ai aut sura diradoti jolma saluhut patik i, alai tinggang di na sada, nunga gabe parsala ibana di saluhutna.
2:11 Ai Ibana na mandok: “Unang ma ho mangalangkup!,” laos Ibana do mandok: “Unang ho mambunu!” Asa molo so mangalangkup ho, alai mambunu do, tong do ho pangalaosi di patik!
2:12 Di nasa hata dohot ulaonmuna ingot hamu ma: Siuhumon do hamu, bahenon ni patik haluaon i!
2:13 Ai uhum na so marasi ni roha ma tu na so mangulahon asi ni roha; na monang do asi ni roha maralohon uhum.
2:14 Aha ma gunana, ale angka donganku, molo didok halak, di ibana do haporseaon; alai ndang adong di ibana pangulaon. Tarbahen do haporseaon i paluahon ibana?
2:15 Molo adong dongan baoa manang boruboru, na marsaemara jala hurangan di sipanganon siap ari,
2:16 gabe adong na mandok sian tongatongamuna: Laho ma hamu mardamedame, las ma hamu, bosur ma hamu; alai ndang dilehon hamu tu nasida na ringkot di daging, aha ma gunana?
2:17 Haporseaon i pe songon i do: Anggo so adong pangulaonna, naung mate do hadirionna.
2:18 Alai adong ma na mandok: Di ho do haporseaon; di ahu do pangulaon! Patuduhon ma di ahu haporseaonmu so padohot angka pangulaon, asa ahu patuduhon tu ho haporseaon sian angka pangulaonku.
2:19 Na porsea do ho, adong Debata sisadasada. Taho ma i; dohot do angka sibolis porsea disi, jala angka dotdot!
2:20 Alai ho, ale jolma na rumar, naeng botoonmu, na so marguna haporseaon, anggo so marulaon?
2:21 Nda gabe tigor si Abraham, amanta i, marhite sian ulaon, di na binoanna i si Isak, anakna i, tu pamelean?
2:22 Diida ho disi, manumpak do haporseaon i tu angka ulaonna, jala sian angka ulaon i gabe rimpas haporseaon i.
2:23 Jadi jumpang ma na nidok ni Surat i: “Dihaporseai si Abraham do Debata, jala i do dirajumi tu ibana gabe hatigoranna” jala targoar do ibana “aleale ni Debata.”
2:24 Asa diida hamu do: Sian angka pangulaon i do gabe tigor jolma, ndada holan sian haporseaon.
2:25 Songon i do nang si Rahab boruboru na jahat i; nda sian angka pangulaon do ibana gabe tigor, di na jinangkonna i angka suruan jala dipalua do nasida sian dalan na asing?
2:26 Ai songon daging i na mate, anggo so martondi; songon i do mate haporseaon na so marulaon.

Leave a comment

Filed under 2 Padan Na Imbaru, 59 Jakobus

Jakobus 3

3:1 Ale angka donganku, unang deak hamu gabe guru; ai taboto do, dumokdok do uhum sijaloonta.
3:2 Ai saluhut hita jotjot marsala; molo adong na so sala di hata, i ma halak na rimpas, na tarbahen mangarantei saluhut dagingna i.
3:3 Molo tabahen rante tu baba ni angka hoda, asa dioloi hita, tatogutogu do sandok dagingna i.
3:4 Angka hopal i pe, atik pe na sai balga jala nionjar ni angka alogo na gogo, dipatongontongon do marhitehite amudi na metmet tungkan lomo ni roha ni juaramudi i.
3:5 Songon i do nang dila i: Ruas na metmet do i, alai godang do hatahatana; metmet pe api i, digalahi do tombak na sai balga!
3:6 Api do nang dila i, portibi hageduhon; songon i do pangalaho ni dila di tongatonga ni angka ruas ni dagingta, dipahodar do sandok daging i jala dipagalak do panggulmiton ni ngolunta i, dung galak dibahen na roko.
3:7 Ai nasa ragam ni binatang, angka pidong, ulok ro di dengke tarpatunduk do, gabe tunduk dibahen hajolmaon.
3:8 Alai ndang tarpatunduk jolma anggo dila i; panjahati na so marpansadian do i, gok bisa hamatean.
3:9 I do ulaulanta mamuji Tuhan i, Amanta; laos i do tapangke mambuburahon jolma, na tinompa marguru tu rupa ni Debata.
3:10 Sian sada pamangan do ruar pamujion dohot pamuraion. Ale angka donganku, ndang tama masa songon i!
3:11 Tung adong ma baba ni mual sada, na marbullakkon na tonggi dohot na paet?
3:12 Ale angka donganku, tung tarparbuehon antajau ma unte, manang tubu antajau sian hau anggur? Ndang tarpapuas mual na ansim tapian na uli.
3:13 Ise hamu na bisuk jala na pantas marroha? Sian denggan ni parangena ma dipataridahon ibana angka ulaonna marhitehite halambohon ni habisuhon!
3:14 Alai molo ditiop hamu pangiburuon na paet dohot hatongkaron di bagasan rohamuna, unang ma puji hamu dirimuna maralohon hasintongan, huhut margabus!
3:15 Ndada i habisuhon na ro sian ginjang; na sian tano do i, sian roha ni jolma, sian sibolis.
3:16 Ai ia disi pangiburuon dohot hatongkaron, disi ma hagaoron dohot sandok ulaon hajahaton.
3:17 Alai anggo habisuhon na sian ginjang i, sandok na bontor do i, olo mardame, lambok, pangoloi, gok asi ni roha dohot parbue hadengganon, dao sian hagangguon nang pangansion.
3:18 Alai di bagasan dame do disaburhon parbue hatigoran di angka na mangulahon dame i.

Leave a comment

Filed under 2 Padan Na Imbaru, 59 Jakobus

Jakobus 4

4:1 Sian dia do angka parbadaon dohot parmusuon na di hamu? Nda sian hisaphisap, angka na maralo di bagasan angka ruasmuna!
4:2 Na marsangkapi do rohamuna, alai ndang dapotan; na mambunu do hamu jala mangiburu, laos so taruli hamu. Na masialoan do hamu jala marmusu, so adong di hamu, ala so martangiang hamu.
4:3 Na martangiang do hamu nian; alai ndang manjalo, ala sala tangiangmuna, ai naeng pansuasaehononmuna do i di bagasan hahisaponmuna.
4:4 Hamu angka pangalangkup, ndang diboto hamu, hamusuon dompak Debata do paralealeon dohot portibi on? Asa, na naeng aleale ni portibi on, dipajongjong do dirina, gabe alo ni Debata.
4:5 Manang ninna rohamuna, gait do na nidok ni Surat i? Pangiburu do Tondi i, naung dipadiri di bagasan hamu.
4:6 Alai lam gumodang do asi ni roha dilehon; ala ni i do didok: “Dialo Debata do angka na ginjang roha, alai dilehon do asi ni roha tu angka na serep marroha!”
4:7 Antong, oloi hamu ma Debata; alo hamu ma sibolis i, dung i maporus ma ibana sian hamu.
4:8 Pajonok hamu ma tu Debata, dung i pajonohonna ma tu hamu! Paias ma tanganmuna, hamu angka pardosa, jala pabontor ma rohamuna hamu angka na mardua roha!
4:9 Arsakkon hamu ma jeamuna; mangangguhi jala tumatangis ma hamu; muba ma parengkelonmuna gabe partangison, nang halalas ni roha gabe arsak ni roha!
4:10 Paserep hamu ma rohamuna maradophon Tuhan i, dung i patimboonna ma hamu.
4:11 Unang ma hamu masipahatahataan, ale angka dongan; na mangkatahata jala manguhumuhumi donganna, mangkatahata jala manguhumuhumi patik do i. Alai molo diuhumi ho patik i, panguhum do ho, ndada siula na nidok ni patik i.
4:12 Sada do Sipajongjong patik jala Panguhum; i do na tarbahen paluahon dohot mangagohon. Alai ho, ise do ho, umbahen na diuhumi ho donganmu?
4:13 E hamu, didok hamu do: Sadari on manang marsogot laho ma hami tu huta adui, asa disi hami sataon martigatiga jala mangomoomo.
4:14 So adong diboto hamu na masa marsogot; ai aha do hosamuna! Suman ma hamu tu timus, na tarida satongkin, dung i gabe so haidaan be.
4:15 Singkat ni i ma nian dohononmuna: Molo na lomo roha ni Tuhan i, mangolu ma hami, jala bahenonnami ma on dohot an.
4:16 Hape ditengatengahon hamu do hata manggang muna; na jahat do nasa panenganengahon sisongon i.
4:17 Antong, na umboto mambahen na denggan, gabe ndang diulahon, na mardosa ma ibana disi.

Leave a comment

Filed under 2 Padan Na Imbaru, 59 Jakobus

Jakobus 5

5:1 E hamu angka na mora, tumatangis ma hamu jala mangangguhi managam haporsuhon, na naeng songgop tu hamu.
5:2 Nunga busuk hamoraonmuna, nunga ngitngiton ulosmuna.
5:3 Naung tasihon do sere dohot perakmuna, jala sitindangi dompak hamu do tasik i, na manggagat tu sibukmuna songon api. Dipapungu hamu do arta di angka ari na parpudi.
5:4 Na maungaung do na nidobomuna, i ma upa ni angka pangula na manggotil angka haumamuna, jala panjouon ni angka panabi, nunga sahat tu pinggol ni Tuhan Sebaot!
5:5 Tarlobi do pargadombusonmuna di tano on, dipamokmok hamu do dirimuna di ari pamotongan.
5:6 Diuhumi dibunu hamu do Partigor i; ndang dialo Ibana hamu!
5:7 Antong, pabenget hamu ma rohamuna, ale angka dongan, sahat ro di haroro ni Tuhan i! Ai parhauma i pe, dipaimaima do parbue na arga, na sian tano i, jala dihabengethon do, paima dijalo udan manogot nang bodari.
5:8 Hamu pe, marbenget ni roha ma, patogu hamu ma rohamuna, ai donok do haroro ni Tuhan i.
5:9 Unang marhoi hamu maralohon hamu, ale angka dongan, asa unang hona uhum hamu. Nunga jongjong di pintu i Panguhum i!
5:10 Ale angka dongan; angka panurirang, na marjamita marhitehite Goar ni Tuhan i, ma tiru hamu di haporsuhon dohot di habengeton.
5:11 Taparhatua do angka naung marhabengeton. Dibege hamu do habengeton ni si Job, jala diida hamu do ujung na binahen ni Tuhan i; ai parasiroha bolon do Tuhan i jala partalup ni roha.
5:12 Alai parjolo ni saluhutna, ale angka donganku, unang hamu manolonnolon manang tu parlangitan, manang tu tano on, manang tu panolonan na asing pe; alai hatamuna: Olo, hot ma i olo, ia hata: Ndang hot ma ndang, asa unang madabu hamu tu bagasan uhum.
5:13 Molo adong di tongatongamuna na tumaon na porsuk, martangiang ma ibana; molo adong na marlas ni roha, marende ma ibana.
5:14 Molo adong na marsahit di hamu, dijou ma angka sintua ni huria i; asa ditangiangkon ibana; didampol ma ibana dohot miak marhitehite Goar ni Tuhan i.
5:15 Dung i pangoluon ni tangiang haporseaon i ma na marsahit i, jala paheheon ni Tuhan i ma ibana; sesa ma nang dosana, molo tung adong diulahon.
5:16 Antong, masitopotan dosa ma hamu dohot masitangiangan, asa malum hamu. Na margogo situtu do tangiang ni partigor, molo dihaburjuhon.
5:17 Jolma do si Elia, sabangko dohot hita; gogo do ibana martangiang, unang jolo ro udan; jala ndang ro udan di tano i, tolu taon onom bulan lelengna.
5:18 Dung i diulahi ma martangiang, jala dilehon langit i ma udan; dung i dipantubuhon tano i ma parbuena.
5:19 Ale angka donganku, molo adong di hamu naung lilu sian hasintongan, gabe adong na manogihon ibana mulak,
5:20 diboto ma: Na paluahon tondina sian hamatean jala mangkungkupi godang dosa do halak, na manogihon pardosa mulak sian haliluonna i.

Leave a comment

Filed under 2 Padan Na Imbaru, 59 Jakobus