Category Archives: 24 Jeremia

Jeremia 1

1:1 On do angka hata ni si Jeremia, anak ni si Hilkia, sian malim angka na di Anatot di luat Benjamin.
1:2 Di na ro hata ni Jahowa tu ibana uju di angka ari ni si Josia, anak ni si Amon, raja ni Juda, pasampulutolutaonhon hinarajaonna i.
1:3 Dung i ro muse di angka ari ni si Joiakim, anak ni si Josia, raja sian Juda sahat ro di ujung ni pasampulusada taonhon hinarajahon ni si Sedekia, anak ni si Josia, raja ni Juda, sahat ro di habubuang ni Jerusalem palimabulanhon.
1:4 Jadi na ro ma hata ni Jahowa tu ahu mandok songon on:
1:5 Tagan so hujadihon dope ho di bortian, nunga hutanda hian ho; jala tagan so ruar dope ho sian ampuan ni natorasmu, nunga huparbadiai hian ho: Hupabangkit ho gabe panurirang tu angka bangso.
1:6 Dung i ningku ma: Iale Tuhan Jahowa, ida ma, ndang huboto mangkatai, ai na bajar dope ahu.
1:7 Jadi ninna Jahowa ma mandok ahu: Unang dok: Na bajar dope ahu. Ai manang tudia pe ho husuru, ingkon tusi ho laho, jala manang aha hutonahon tu ho, ingkon i do hatahononmu.
1:8 Unang ho mabiar maradophon nasida, ai sai ahu do donganmu, paluahon ho, ninna Jahowa.
1:9 Dung i dipatoltol Jahowa ma tanganna, jala dijama pamanganku, jala ninna Jahowa mandok ahu: Ida ma nunga sahat hulehon angka hatangku tu bagasan pamanganmu.
1:10 Ida ma, hupabangkit do ho sadarion mangaranapi angka bangso dohot angka harajaon, laho mangurati dohot maniaphon, mangago dohot mangaloha, paulihon dohot manuan.
1:11 Dung i ro muse hata ni Tuhan Jahowa tu ahu mandok songon on: Aha na niidam, ale Jeremia? Jadi ningku ma: Dangka ni hau na rata do huida.
1:12 Jadi ninna Jahowa ma mandok ahu: Sintong do parnidam; ai sai dungo ma ahu pamasa hatangku.
1:13 Dung i ro ma hata ni Jahowa tu ahu paduahalihon mandok songon on: Aha do na niidam? Jadi ningku ma: Hudon na gurgur do huida, jala sian utara haroroanna.
1:14 Dung i ninna Jahowa ma mandok ahu: Sian utara do pul jea tu sandok isi ni tano on.
1:15 Ai ida ma, marhara ma ahu tu sandok angka marga ni harajaon, angka na tungkan utara, ninna Jahowa, asa ro be nasida pajongjong habangsana tu jolo ni angka bahal ni Jerusalem dohot dompak sude angka parikna humaliang, dohot dompak sude angka huta ni Juda.
1:16 Jadi dabuonku ma angka uhumhu tu nasida taringot tu sude hajahatonnasida i, ala naung tinadingkonnasida i ahu, jala manutung daupa tu angka debata sileban, jala marsomba nasida tu jadijadian ni tangannasida i.
1:17 Alai anggo ho, hohos i hian ma gotingmu, jala borhat ma ho, jala hatahon ma tu nasida sude, na hutonahon i tu ho. Unang ma tarsonggot roham, maradophon nasida asa unang tung hubunu ho di jolo nasida.
1:18 Alai anggo ahu, ida ma, bahenonku ma ho sadarion gabe huta na ganting, dohot gabe tiang bosi, dohot gabe parik haksa dompak sandok tano i, dompak angka raja ni Juda, dompak angka sintuana, dompak angka malimna dohot dompak situan na torop ni luat i.
1:19 Jadi musuannasida ma ho, alai nda tung hahuaonna ho, ai ahu do donganmu, ninna Jahowa, paluahon ho.

Advertisements

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 24 Jeremia

Jeremia 2

2:1 Dung i ro muse hata ni Jahowa mandok tu ahu songon on:
2:2 Laho ma ho, jala tingtingkon tu pinggol ni isi ni Jerusalem songon on: Boti hata ni Jahowa: Sai hupaingotingot basar ni sidakdanakonmu, holong ni roham tagan oroan ho, uju diihuthon ho ahu di halongonan, di tano na so sinaburan.
2:3 Habadiaon ni Jahowa do Israel uju i, patumonaan ni na niulana; nasa na manganhon ibana, ingkon marutang do, ro do jea mangonai tu nasida, ninna Jahowa.
2:4 Tangihon ma hata ni Jahowa, hamu ale pinompar ni si Jakkob dohot sude marga ni pinompar ni Israel.
2:5 Boti hata ni Jahowa: Tung aha ma na so uhum jumpang angka ompumuna di ahu, umbahen mandaodao nasida sian ahu, jala diihuthon Debata na so hasea, gabe so gabeak ia nasida.
2:6 Jala ndang didok nasida: Didia do Jahowa, na manogihon hita ruar sian tano Misir, na manogunogu hita di halongonan, di tano na tungil, jala na marlombang, di tano hasang, jala linggoman ni hamatean, di tano na so binolus ni halak, jala ndang adong jolma maringan disi.
2:7 Dung i hupatolhas hamu tu tano na lunak, asa dipangan hamu parbuena dohot gogona, hape ro hamu mangaramuni tanongku, gabe hagigian partalianku dibahen hamu.
2:8 Ndang didok angka malim: Didia do Jahowa? Jala ndang ditanda angka na mangaradoti patik i ahu, jala marbalik do angka parmahan sian ahu; jala angka panurirang manurirangi marhitehite Baal, jala diihuthon nasida do angka na so margogo mangurupi.
2:9 Dibahen i ndang tarjua ahu be so mambadai hamu, ninna Jahowa, ro di ninimuna sai badaanku do.
2:10 Ai tung topot hamu ma angka pulo ni halak Kitim, jala tingkir hamu disi; jala suru hamu ma tu Kedar pamanathon situtu, jala ida hamu, manang dung masa sisongon i disi.
2:11 Tung adong ma bangso na pasambarhon Debatana, atik pe so tutu Debata? Alai anggo bangsongku, tung dipasambar do hamuliaonna tu na so margogo mangurupi.
2:12 Longang ma hamu angka banuaginjang alani, jala manonditnondit, tarsonggot situtu tahe, ninna Tuhan Jahowa.
2:13 Ai dua do jea binahen ni bangsongku: Ahu, mual ni hangoluan ditadingkon nasida, laho mangkali di nasida sumursumur, sumur angka na marruang, na so marisi aek.
2:14 Tung hatoban do Israel ulaning, manang tubu ni hatoban? Boasa tung gabe tabantaban ibana?
2:15 Patungoromon do angka babiat dompak ibana, dipangiar soaranasida, gabe halongonan do tanona dibahen nasida, angka hutana disurbu nasida, gabe so marisi be.
2:16 Nang angka anak ni Nob dohot Tahpanhes manggatgat pakpak ni ulum.
2:17 Nda panadingkonmu di Jahowa, Debatamu mambahen songon i tu ho, uju tinogutoguna ho di dalan.
2:18 On pe, tung aha ma labam di dalan laho tu Misir, naeng minum aek ni Nil? Jala tung aha ma labam di dalan laho tu Assur, naeng minum aek sian batang aek Euprat?
2:19 Sai hinajahatmu do maminsang ho, jala panundalim manginsombut tu ho, asa tung diboto jala diida ho jahatna dohot paetna panadingkonmu di Jahowa Debatam, ala na so dihatondithon roham ahu, ninna Tuhan Jahowa Zebaot.
2:20 Ai sian na robi dope sai dipansuakkon ho augam dirapui ho angka tompim, jala didok ho: Ndang olo ahu parhatobanon. Ai di atas ni sude robean na timbo, jala ditoru ni nasa hau rata do ho peak masiamangamang.
2:21 Alai anggo ahu nunga nian husuan ho gabe hau anggur na denggan, boni hasintongan, hape gabe lambang do ho di porlak anggur ni halak sileban!
2:22 Ai nang pe dipangke ho sira masiu mamburi ho, jala dipagodang ho sabun di ho, sai tong do tartanda hajahatonmu di jolongku, ninna Tuhan Jahowa.
2:23 Tung dia ma tardok ho: Ndang ramun ahu; ndang hupaihutihut angka Baal! Ida ma dalanmu di rura! Tanda ma na binahenmi, ho ale unto boruboru na hijang, na pasebutsebut dalanna.
2:24 Ho ale halode boruboru, na somal di halongonan, na mangkosahon alogo dibahen hahisapon ni rohana i, tung ise ma mangambat pangimbungna i? Basa na mangalului ibana, ndang pola loja; sai jumpang nasida do ibana di bulan hasomalanna i.
2:25 Sai otapi ma patmu, unang tung so marsarung dohot tolonanmu, asa unang mauas! Hape nimmu do: Ndang marniula, ndang adong labana! Ai huhaholongi do angka na pulik, sai ihutihutongku do nasida.
2:26 Songon haurahon ni panangko, ia tardapot ibana, songon i do tarurak pinompar ni Israel: Nasida, angka rajanasida, partoginasida, malimnasida dohot panurirangnasida.
2:27 Angka na mandok tu hau: Damang do ho, jala tu batu: Ho do manubuhon ahu! Ai tangkuhukna didompakkon tu ahu, ndada bohina; hape ia di tingki hinamagonasida, angka ninna do: Hehe ma ho ale Tuhan, jala palua hami!
2:28 Alai didia do Debatam, angka na binahenmi di ho? Angka nasida nian hehe! Tung paluaon nasida do ho ulaning di tingki hinamagom? Ai doshon bilangan ni hutam do angka Debatam, ale Juda.
2:29 Boasa ma tung ahu badaanmuna? Tung saluhut do hamu marbalik sian ahu, ninna Jahowa.
2:30 Tung na so marnosan do, na hulinsingi angka anakmuna, ndang dijangkon nasida pinsangpinsang. Podangmuna do manganhon panurirangmuna, songon babiat panoro.
2:31 Oe hamu, na sansundut on! Parateatehon hamu ma hata ni Jahowa: Tung halongonan do ahu di Israel, manang tung tano hagolapon? Boasa tung dohonon ni bangsongku: Mompasompas ma hami, ndang olo be hami manopot ho.
2:32 Tung tarhalupahon namarbaju ma pangkeanna, manang oroan i hohosna? Alai anggo bangsongku nunga dihalupahon ahu, ndang be habilangan lelengna.
2:33 Boasa sai dipalemeslemes ho dalanmu mangalului bangunan ni roham? Dibahen i huhut umbahen disomali ho angka dalanmu di hajahaton.
2:34 Jumpang do huhut di angka sampesampe mudar ni halak na pogos, angka na so marpipot. Ndang manang disihabunian jumpang ahu, tung di na andar do.
2:35 Hape nimmu dope: Ndang marpipot ahu. Nunga tahe sumurut rimasna sian ahu. Ida ma, sai dabuonku do uhum tu ho, ala na nidokmu: Ndang mardosa ahu.
2:36 Sai mulakulak do ho paimbarhon dalanmu. Nang binahen ni Misir tarurak do ho, suang songon haurahonmu binahen ni Assur.
2:37 Sian i pe, ingkon ruar do ho, huhut manjujung tanganmu manimbasnimbas. Ai nunga dipesanhon Jahowa haposan ni roham, gabe ndang manjadi tahim tu nasida.

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 24 Jeremia

Jeremia 3

3:1 Dung i ninna do songon on: Tung sura dipaulak baoa jolmana, gabe laho boruboru i sian ibana marsinonduk mangan tu na asing, tung tagamon mulak ma ibana tu boruboru i? Nda ramun situtu ma luat bongkai? Alai anggo ho, atik pe naung torop mangalangkup ho, sai mulak ma tu ahu, ninna Jahowa.
3:2 Manaili ma ho dompak angka robean, jala ida! Didia na so maruhum na jat ho? Hundul do ho di pinggol ni angka dalan paimaimahon nasida, songon halak Arab di halongonan, gabe diramuni ho tano i marhitehite parsibabijalangonmu dohot hajahatonmu.
3:3 Jadi alani tarambat udan sipaha pitu, jala ndang ro udan sipaha sada. Alai marpardompahan sibabijalang do ho, ndang diboto ho na maila.
3:4 Nda joujou do ho olat ni rasirasa nuaeng mandok tu ahu: Ale amang, partogingku do ho olat ni sidakdanakonku!
3:5 Tung salelenglelengna do ulaning ibana manjujur, jala marsunisunian tongtong? Ida ma, songon i do hatam, alai diulahon ho do angka hajahaton, lam ditambai ho dope.
3:6 Dung i ninna Jahowa ma mandok ahu uju di ngolu ni raja Josia: Diida ho do, na binahen ni Israel na marbalik i? Tung laho do ibana tu nasa dolok na buntul dohot tu toru ni nasa hau na rata, jala maruhum na jat disi.
3:7 Jadi ningku ma, nang dung diulahon sude angka i: Sai mulak ma ho tu ahu! Alai ndang olo ibana mulak. Jadi diida anggina, Juda na marbalik i ma i.
3:8 Alai huida, atik pe hupaulak Israel na marbalik i, na maruhum na jati, ala ni saluhutna i, jala hulehon surat patilaho tu ibana, hape ndang mabiar anggo anggina Juda na so maruhum i, lam laho do dohot ibana maruhum na jat.
3:9 Jadi sian soara ni parsibabijalangonna tarramun ma tano i, jala maruhum na jat ibana tu batu dohot tu hau.
3:10 Alai songon i pe angka i sudena, laos so mulak tu ahu anggina, Juda na so maruhum i sian nasa rohana, marpangansi do tahe, ninna Jahowa.
3:11 Dibahen i umbahen didok Jahowa mandok ahu: Tigoran dope roha ni Israel na marbalik i sian Juda na so maruhum i.
3:12 Laho ma ho, jala tingtingkon angka hata on dompak utara, jala dok ma: Sai mulak ma ho, ale Israel na marbalik i, ninna Jahowa; unang pe huparupi bohingku mida hamu, ai pardengganbasa do ahu, ninna Jahowa, ndang manjujur ahu salelenglelengna.
3:13 Asal ditanda ho hajahatonmu, na tinundalanmu Jahowa Debatam, jala mulahulak ho tu angka debata sileban di toru ni saluhut hau na rata, jala ndang ditangihon hamu soarangku, ninna Jahowa.
3:14 Sai mulak ma, hamu ale angka anak na marbalik i, ninna Jahowa, ai ahu do harajaanmuna hian, jala alaponku do hamu sahalak sian sada huta, jala dua halak sian sada marga, jala togihononku do hamu tu Sion.
3:15 Jala lehononku tu hamu angka parmahan, hombar tu lomo ni rohangku, jadi marparbinotoan, jala marroha nasida marmahan hamu.
3:16 Dung i masa ma, ia dung torop jala mabue hamu di tano i di angka ari sogot, ninna Jahowa, ndang be dohonon ni halak: Poti parpadanan ni Jahowa! Ai ndang be tubu di roha ni manang ise, manang paingotingotonna, jala ndang be lulululuanna manang bahenonna na asing.
3:17 Goaron ni halak ma Jerusalem di tingki na sasada i: Habangsa ni Jahowa, jala marpungu tusi sude angka parbegu, tu goar ni Jahowa na di Jerusalem, jala ndang be paihutonnasida hatangkangon ni rohanasida na jati.
3:18 Di angka ari i laho ma pinompar ni Juda tu pinompar ni Israel jala rap ro nasida sian tano na di utara tu tano na huturpukhon tu ompumuna mambahen teanteananna.
3:19 Jala nunga pola hudok: Sai pagabeonku do ho di anak, jala lehononku tu ho tano hasudungan ni roha, partalian hamuliaon di tongatonga ni angka parangan sian angka parbegu! Jala nunga pola hudok: Damang do ahu goaronmu, jala ndang be tundalanmu ahu.
3:20 Alai tongon tahe, songon panadingkon ni parompuan di puangna, songon i do panadingkonmuna di ahu, ho ale pinompar ni Israel, ninna Jahowa.
3:21 Tarbege do suara di angka robean, partatangison ni anak ni Israel, ala diparoa nasida dalannasida, ala dihalupahon nasida Jahowa Debatanasida i.
3:22 Sai mulak ma, hamu ale angka anak na marbalik i, asa hupamalum panundalionmuna i! Ida ma, na ro ma hami manopot ho, ai ho do Jahowa Debatanami.
3:23 Tongon tahe, ndang adong hirimon hatuaon sian angka robean, manang sian angka dolokdolok, ai holan sian Jahowa Debatanta ro hatuaon ni Israel.
3:24 Alai haurahon do manganhon na hinangaluthon ni angka ompunta sian sidakdanahonta: Birubirunasida dohot jongginasida, anaknasida dohot boruna.
3:25 Marpangkean do hita di haurahonta, jala dihungkupi haleaonta do hita, ala mardosa hita dompak Jahowa Debatanta, hita tahe dohot ompunta sian sidakdanahonta rasirasa sadarion, jala ndang itatangihon soara ni Jahowa Debatanta.

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 24 Jeremia

Jeremia 4

4:1 Molo tung mulak ho, ale Israel, ninna Jahowa, tu ahu ma ho mulak; jala molo tung dipadao ho angka hasogiron pineopmu sian jolongku, ndang tagamon mompasompas ho.
4:2 Marmangmang ma ho tu Jahowa na mangolu i di bagasan hasintongan, di bagasan uhum dohot di bagasan hatigoran jadi pasupasuon ni angka parbegu dirina di bagasan ibana jala mamujimuji mida ibana.
4:3 Ai songon on do hata ni Jahowa tu angka baoa sian Juda dohot tu isi ni Jerusalem: Rabi hamu ma tombak an di hamu, jala unang hamu manabur tu tongatonga ni sihupi.
4:4 Sunati hamu ma dirimuna di Jahowa, jala padao hamu hulup ni rohamuna, hamu baoa sian Juda dohot hamu isi ni Jerusalem, asa unang manombo rimashu songon api, jala marsigorgor, hape ndang adong na tuk mangintopi, ala ni hinajahat ni angka pambahenanmuna.
4:5 Baritahon hamu ma di Juda, jala patubegehon hamu di Jerusalem, jala dok hamu: Palu hamu ma sarune di luat i; pangiar hamu ma soaramuna maningtingkon: Marpungu ma hamu, asa itatopot angka huta na gonting.
4:6 Patindang hamu ma partonggol dingkan Sion, rim ma hamu maporus, unang ngongong, ai paroonku ma jea sian utara dohot hamagoan bolon.
4:7 Nunga nangkok singa i sian pangaropanna, jala nunga borhat siago angka parbegu, ruar sian ingananna i mambahen halongonan tano i, jala tarulang angka hutam, soada be pangisina.
4:8 Dibahen i hohoshon hamu ma abit tangki mananangisi jala mangandungi ma hamu, ai ndang tagamon mulak parpiar ni muruk ni Jahowa sian hita.
4:9 Jadi masa ma di ari bongkai, ninna Jahowa, tarjepol ma roha ni raja dohot roha ni angka partogi, jala tarhatotong angka malim, jala tarsonggot angka panurirang.
4:10 Ianggo ahu ningku: Oe, ale Tuhan Jahowa! Songon ma sipaotooto situtu dibahen ho tu bangso on dohot tu isi ni Jerusalem, di na nidokmu: Mardamedame ma hamu! Hape tolpus ro di ateate podang i.
4:11 Di tingki uju i dohonon ma tu bangso on dohot tu isi ni Jerusalem: Ro do alogo na mohop sian angka robean ni halongonan, tumulus dalan dompak boru ni bangsongku ndada laho marsege manang paiashon.
4:12 Alogo na gumogo sian nasida ro sian ahu. Dohot ma ahu nuaeng mardabudabu dohot nasida.
4:13 Ida ma, manaek do ibana, songon ombun, jala songon halisungsung angka huretana; dumoras do angka hodana sian lali. Marjea ma hita on, ai nunga pesan hita.
4:14 Buri ma roham sian hajahaton i, ale Jerusalem, asa maruli panumpahion ho. Sadia leleng on marmalam angka sangkap ni jeam di bagasan roham.
4:15 Ai nunga tarbege barita sian Dan, jala adong na patubegehon jea sian dolok Epraim.
4:16 Pabotohon hamu ma tu angka parbegu, ida ma, tingtingkon hamu ma tu Jerusalem: Nunga ro angka ari partungkum sian tano na dao, angka na marsurak dompak angka huta ni Juda.
4:17 Doshon angka pamuro di ladang pangkalianginasida di ho, ala dialo nasida ahu, ninna Jahowa.
4:18 Dalanmu dohot pambahenanmu mangkorhon angka i di ho, jea ni roham do i, umbahen tolhas ro di pusupusum na paet i.
4:19 Inang butuhangkon, butuhangkon! Hansitnai huhilala ateatengku di bagasan, sai mulbahulbak do pusupusungku, ndang tarbahen ahu sip, ala naung hubege soara ni sarune, dohot hariburon ni hamusuon.
4:20 Mardapotdapot angka barita hataluan di tingtingkon; tung sandok tano i tarulang do; sompong do maloha angka soposopongku, di na satongkin do angka undungundungku.
4:21 Sadia leleng on idaonku partonggol i, begeonku soara ni sarune?
4:22 Ai na oto do bangsongku; ia ahu, ndang ditanda nasida, angka anak na oto do nasida jala ndang marroha; angka na bisuk do nasida mambahen na jat, alai mambahen na denggan ndang diboto nasida.
4:23 Hutailihon tano i, jala ida ma, halongonan dohot halalanga! Hubereng dompak langit i, hape ndang marhatiuron.
4:24 Hubereng angka dolok, jadi ida ma, humuntal do sudena i jala humutur do sude angka robean.
4:25 Hubereng humaliang, jadi ida ma, ndang adong jolma, jala nunga marpurpur sude pidong angka na martongatonga langit.
4:26 Hubereng hauma bosar, jadi ida ma, nunga gabe halongonan, jala nunga maloha sude angka huta maradophon Jahowa, maradophon parpiar ni rimasna.
4:27 Ai songon on do hata ni Jahowa: Gabe halongonan do sandok tano i, alai nda tung laos siap bahenonku.
4:28 Dibahen i margudompong sandok tano i, jala mangkolom langit i di ginjang ala naung hudok jala husangkapi, jala ndang husolsoli rohangku, jala ndang be mulak rohangku sian i.
4:29 Maradophon soara ni angka parsihundul dohot jolma panior, maporus do sandok isi ni huta i, dibongoti do angka parholipholipan, jala dipanaek do angka sapsap bire; tung langa do sandok huta i, ndang adong be jolma pangisina.
4:30 Ia ho ale na tartaban, aha do bahenonmu? Nang pe disolukkon ho siangmalam, jala marpangkean horunghorung sere, jala marpangiri ho pasihar panailim, laos so marniula do panjengkarim; sai na marhu ni roha do angka haholonganmu mida ho, angka ditahi nasida do hosam.
4:31 Ai hubege do soara songon soara ni boruboru na mangae posoposo, soara hagogotan songon na tumubuhon buhabaju; soara ni boru Sion, na marhoi pahortanghortangkon tanganna mandok: Soro ni aringkon, ai mandate ma annon tondingku bahenon ni angka pamunu.

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 24 Jeremia

Jeremia 5

5:1 Liati hamu angka alaman ni Jerusalem, sai ida jala tanda jala diori hamu di angka alamanna i manang tung jumpang hamu sada jolma, manang tung adong ma sada na mangulahon uhum, na usouso di hasintongan, asa marpamuati rohangku di huta i.
5:2 Jala nang pe didok nasida: Songon sintongna mangolu Jahowa, manolon na tutu do nasida disi.
5:3 Ale Jahowa, nda tu hasintongan do matam laho? Nunga nian dilinsingi Ho nasida, alai ndang mangilala nasida disi; nunga nian disiaphon Ho nasida, tong do nasida manjua manjangkon sipodaon; tung umpir do bohinasida sian dolok batu, manjua do nasida paubahon rohana.
5:4 Ianggo Ahu, ningku do: Holan angka na pogos do nasida, angka na pinaotooto! Ala ndang ditanda nasida dalan ni Jahowa, uhum ni Debatanasida i.
5:5 Dung i laho ma ahu tu angka na sangap, jala mangkatai dohot nasida, ai anggo nasida, diboto nasida do dalan ni Jahowa, uhum ni Debatanasida i. Hape rap do nasida mamonggoli auga, angka dirapui do angka tompina i.
5:6 Dibahen i bunuon ni sada singa sian tombak nasida, gompul harangan mangago nasida; martaronggop ma di lambung hutanasida; ganup na laho ruar sian i soroonna do; ai sai lam ganda do pangalaosionnasida, panundalionna pe ndang habilangan.
5:7 Tung beha ma pamuati ni rohangku di ho? Ditadingkon angka anakmu do Ahu, jala marmangmang nasida tu na so debata, jala dung butong nasida hubahen, gabe mangalangkup nasida, marrongoman tu bagas parmainanon.
5:8 Angka hoda tunggal na mokmok do nasida, angka na mompasompas, mariheihe be do tu jolma ni donganna.
5:9 Tung so luluhononku angka sisongon i, ninna Jahowa manang tung so sudolhonon ni rohangku tu bangso sisongon i.
5:10 Panaek hamu ma parikna, jala gargari hamu, alai unang tung siap bahen hamu! Tultuli hamu ma angka rantingna, ai ndada Jahowa nampuna nasida.
5:11 Ai marbalik situtu do dompak ahu, pinompar ni Israel dohot pinompar ni Juda, ninna Jahowa.
5:12 Nunga disoadahon nasida Jahowa, jala didok: Ndang adong ibana, jala ndang tagamon ro tu hami jea, nang podang manang haleon, ndang tagamon idaonnami.
5:13 Jala angka panurirang gabe alogo, jala ndang adong hata ni Jahowa di bagasan nasida; songgop tu nasida sandiri do songon i.
5:14 Dibahen i songon on do hata ni Jahowa, Debata Zebaot: Ala songon i hatamuna i, ida ma lehononku ma angka hatangku tu bagasan pamanganmu gabe api, jala bangso on gabe hau, asa suda nasida dipangan.
5:15 Ida ma, paroonku ma dompak hamu sada bangso sian na dao, ho ale pinompar ni Israel, ninna Jahowa; sada bangso na tang do i, bangso sian na robi, bangso na marpangkuling na so binoto, jala ndang antusanmu manang aha nidokna.
5:16 Tudoshon tanoman na talak do parsumbiaanna, sude do nasida ulubalang.
5:17 Panganonna do sigotilonmu dohot rotim; panganonnasida do angka anakmu dohot angka borum; sohalanna do angka birubirum dohot angka lombum, sudahononna do parbue ni hau anggurmu dohot antajaum; tabanonna do hutam angka na gonting i, haposan ni roham na sai laon marhitehite podang.
5:18 Alai nang di angka ari bongkai, ninna Jahowa, ndang laos siap hamu bahenonku.
5:19 Jala molo didok hamu: Ala ni aha umbahen saluhutna i dibahen Jahowa Debatanami tu hami? Dohononmu ma tu nasida: Songon panadingkonmuna di ahu mangoloi angka debata sileban di tanomuna, laos songon i do parhatobanon ni halak na pulik hamu di tano na so hamu nampunasa.
5:20 Baritahon hamu ma i tu pinompar ni si Jakkob, jala tingtingkon hamu ma i di Juda, mandok songon on:
5:21 Ua tangihon ma on, ho ale bangso na oto, jala na so marroha! Angka na marmata nian, hape ndang marnida, angka na marpinggol nian, hape ndang marbinege.
5:22 Tung so pola habiaranmuna ahu, ninna Jahowa, manang so pola parbalohan ni laut, bahen patik salelenglelengna, na so tupa laosanna; jala nang pe gunsang, ndang hahuaonna, nang pe marhasakhasak angka galumbangna, laos so pulhaonna do.
5:23 Alai anggo bangso on parroha na marbalik do, jala na manggunturi, marbalik do nasida, laos laho songon i.
5:24 Jala ndang dung didok di bagasan rohana: Ua itahabiari ma Jahowa Debatanta, na mangalehon udan di tingkina, na mangaramoti di hita minggu angka na pinatik tu gotilon.
5:25 Alai angka hajahatonmuna palipehon sisongon i, jala angka dosamuna mangambat na denggan i sian hamu.
5:26 Ai jumpang do di tongatonga ni bangsongku angka parjahat, angka na manisipi, songon angka parsambil, angka na manaon jorgong padapot jolma.
5:27 Songon huruhuruan na gok pidong, songon i do bagasnasida gok sipaotooto. Dibahen i timbul, jala mamora nasida.
5:28 Marmiak jala marlinolino nasida, huhut binsat nasida dibahen angka pambahenan na jahat, ndang mandabu uhum na sintong nasida, uhum tu na sopot so marama, hape sai manjadi do sangkapnasida; jala ndang diuhum nasida angka na pogos hombar tu uhum.
5:29 Tung so luluhononku angka sisongon i, ninna Jahowa? Tung so sudolhononku ma tu bangso na songon on.
5:30 Masa do di tano i hasogiron na sogir jala na jorbut.
5:31 Angka panurirang manurirangi ansiansi, jala angka malim gumomgom tangannasida, jala bangsongku mangkaholongi sisongon i. Alai aha ma bahenonmuna apala parpudi?

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 24 Jeremia

Jeremia 6

6:1 Maporus ma, hamu ale angka anak ni si Benjamin sian tongatonga ni Jerusalem, jala palu ma sangka di Tekoa, jala patindang ma tonggol di atas Bethakkerem; ai sian utara mangondam ro hamagoan dohot jea bolon.
6:2 Tudoshon porlak na uli, jala na angonangon do ho, ale boru Sion.
6:3 Ro ma tusi angka parmahan rap dohot punguannasida; pagohononna ma angka undungundungna mangkaliangi Sion, jala jampalonna ma ingananna be.
6:4 Parbadiai hamu ma hamusuon dompak nasida! Beta hita nangkok di hos ni ari! Marjea ma hita, ai nunga manihir ari, ai lam ganjang halinu potangna i.
6:5 Beta hita nangkok bornginna i, asa itaago angka bagas bolon di nasida.
6:6 Ai songon on do hata ni Jahowa Zebaot: Taba ma angka hau, jala bahen hamu hubu manungkum Jerusalem humaliang! I ma huta sitoruan, ai tung pangarupaon situtu masa di tongatongana.
6:7 Songon mual na marbullakkon aekna, songon i dibullakkon huta i hajahatonna; pangarupaon dohot gogo tarbege di bagasan, parsahiton dohot pardangolan masa tongtong di jolo ni bohingku.
6:8 Sai olo ma ho ajaran, ale Jerusalem, asa unang marsiruntus rohangku sian ho, unang hubahen ho, gabe halongonan, gabe tano na so marpangisi!
6:9 Songon on do hata ni Jahowa Zebaot: Sai jomputon do na teba sian Israel, songon parbue ni hau anggur. Ulahi pabongot tanganmu, songon halak siseat parbue ni anggur tu bagasan angka tong.
6:10 Tung tu ise ulaning ahu mandok hata dohot mangkatindangkon, asa dibege nasida? Ida ma tung na tangkang do rohanasida, jala ndang tarbahen nasida mananginangi. Ida ma, hata ni Jahowa gabe sirehereheon di nasida, ndang lomo rohanasida disi.
6:11 Dibahen i gok rimas ni Jahowa do rohangku, ndang hatiopan ahu be ateatengku. Usehon ma rimasmu tu dakdanak angka di alaman dohot tu saluhut dolidoli, angka na marpungu; ai ingkon rap tartangkup do baoa dohot boruboru, na ubanon rap dohot na sarimatua.
6:12 Jala saluhut bagasnasida, ingkon sahat tu na asing do ro di haumana dohot jolmana saluhut, ai patoltolonku ma tanganku dompak pangisi ni tano i, ninna Jahowa.
6:13 Ai sian na ummetmet sahat ro di na umbalga, luhut nasida sai masilaba do, jala sian panurirang sahat ro di malim, luhut nasida mambahen sipaotooto.
6:14 Jala leap do pandaoninasida di bugang ni boru ni bangsongku, ninna do: Dame, dame! Hape ndang adong dame.
6:15 Patut tarurak nasida, ai hasogiron do diula nasida, hape laos so dihailahon nasida dope, jala ndang diboto be na maila. Dibahen i ingkon rage nasida rap dohot angka na rage, di tingki pangaluluhonku marragean nasida, ninna Jahowa.
6:16 Songon on do hata ni Jahowa: Jongjong ma hamu tu angka dalan, jala tangkasi hamu, jala usouso hamu di angka dalan na robi, manang didia dalan na denggan i, i ma dalan i hamu, asa jumpang hamu hasonangan ni rohamuna! Hape didok nasida do: Ndang olo hami mardalan sian i.
6:17 Jadi hupatindang tu hamu angka parjaga. Tangihon hamu ma soara ni sarune! Alai ninna nasida ma: Ndang olo hami manangihon.
6:18 Dibahen i tangihon ma, hamu ale angka bangso parbegu, jala boto ma ho ale parluhutan, na masa di tongatonganasida.
6:19 Tangihon ma, ho ale tano on! Ida ma, paroonku ma jea tu bangso on, parbue ni sangkapnasida. Ai ndang ditangihon nasida angka hatangku, jala ditoishon nasida do patikku.
6:20 Tu dihangku ma daupa na ro sian Seba dohot ulumamis na denggan sian tano na dao? Ndang huhalomohon peleanmuna situtungon, jala ndang las rohangku mida peleanmuna sipotongon.
6:21 Dibahen i songon on do hata ni Jahowa: Ida ma, bahenonku ma bangso on angka partuktuhan, asa martinggangan disi amaama rap dohot dakdanak jolma na marsahuta dohot alealena rap mago do.
6:22 Songon on do hata ni Jahowa: Ida ma, ro do sada bangso sian tano na tungkan utara, sada bangso na bolon hehe sian angka ujung ni tano on.
6:23 Sior dohot hujur diboan nasida, jorbut do bangso i, jala ndang maralangalang; soara nasida marhasak do songon laut, jala marsihundul be nasida di hoda, marsinjata be, songon halak parmusu mangaromrom ho, ale boru Sion.
6:24 Nunga hubege hami baritana; nunga pola lenduk tangannami, targogot hami dibahen, rianon songon boruboru na laho mangintubu.
6:25 Unang laho hamu tu ladang, jala unang mardalani hamu di balian, ai disi do podang ni musu jala habiaran humaliang.
6:26 Ho ale boru ni bangsongku, hohoshon ma tangki tu gontingmu, jala margulu ho di sirabun, mangandung sidangolon ma ho, songon na na mate anak sasada, ai so pangkiriman do ro sipangago tu hita.
6:27 Nunga hubahen ho gabe siuji bangsongku dohot partanobatoan, asa diboto jala diuji ho dalannasida.
6:28 Tung saluhut do nasida manggunturi situtu, angka na mangadangadangkon sipaotooto, tung tombaga jala bosi do nasida, saluhut nasida halak pangago.
6:29 Marbujogo pandusdusan i tung suda do simbora i dibahen api, ndang marniula sai datdatan lalaan, ai ndang olo mamulik angka parjahat i.
6:30 Perak na ambolong do nasida targoar, ai nunga di ambolongkon Jahowa nasida!

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 24 Jeremia

Jeremia 7

7:1 On ma hata na ro tu si Jeremia sian Jahowa songon on:
7:2 Laho ma ho jongjong tu pintu ni bagas ni Jahowa, jala tingtingkon disi hata on, jala dok ma: Tangihon ma hata ni Jahowa, ho ale sandok Juda, angka na bongot tu bagasan pintu on laho marsomba tu Jahowa.
7:3 Songon on do hata ni Jahowa Zebaot, Debata ni Israel: Padenggan hamu ma dalanmuna dohot pambahenanmuna, asa hupaian hamu di inganan on marsonangsonang.
7:4 Unang ma marhaposan hamu di angka hata sipaotooto, angka na mandok: Joro ni Jahowa, joro ni Jahowa, joro ni Jahowa do on!
7:5 Alai molo dipadenggan hamu situtu dalanmuna dohot pambahenanmuna; molo dibahen hamu uhum hatigoran ganup baoa tu donganna.
7:6 Molo so dirupa hamu halak na buro, na tading di lampin, boruboru na mabalu, jala unang usehon hamu mudar na so marpipot di inganan on jala unang ihuthon hamu angka debata sileban, gabe hamagoan di hamu.
7:7 Jadi paianonku ma hamu di inganan on, di tano naung hubasabasahon tu ompumuna sian na robi, ro di saleleng ni lelengna.
7:8 Alai tahe ida ma, marhaposan tu angka hata sipaotooto do hamu, angka na so marguna.
7:9 Tung beha ma partorangna? Manangko hamu mambunu, mangalangkup, manolon na tutu, manutung daupa tu Baal, jala mangihuthon tu debata sileban angka na so tinandamuna hian.
7:10 Dung i angka ro hamu tindang di jolongku, di bagasan joro on na targoar tu goarhu, jala didok hamu: Nunga malua hami laho mambahen saluhut angka hasogiron on.
7:11 Tung gabe liang ni angka pandobo do joro on, na targoar tu goarhu di rohamuna? Ahu pe, nunga tangkas huida, ninna Jahowa.
7:12 Ua tung laho hamu tu ingananku na jolo, na di Silo, parmianan ni goarhu hubahen di na robi, jala ida hamu na hubahen tusi ala hajahaton ni bangsongku Israel.
7:13 Nuaeng pe, ala diulahon hamu saluhut angka pambahenan on, ninna Jahowa, jala hupasogot mangkulingi hamu, hape ndang olo hamu manangihon, jala hujou hamu, hape ndang olo hamu mangalusi.
7:14 Jadi bahenonku ma tu joro, na targoar tu goarhu, na pinangasahonmuna, jala bahenonku do tu inganan na hubasabasahon tu ompumuna, suang songon na hubahen tu Silo na jolo.
7:15 Jala bolongkononku ma hamu sian jolongku, songon na hubolongkon saluhut hahaanggimuna, i ma sandok pinompar ni Epraim.
7:16 Ia ho, unang ondihon bangso on, jala unang pangiar angguhangguk dohot tangiangmu mangondihon nasida, jala unang sai datdati mangido tu ahu, ai ndang olo ahu tumangihon ho.
7:17 Ndang diida ho huroha na binahennasida di angka huta ni Juda dohot di angka alaman ni Jerusalem?
7:18 Papungupungu soban angka dakdanak i, mangopan api angka amaama, mandogili na niudi angka inaina laho mambahen juada di langit, jala diusehon nasida tuak tangkasan di angka debata sileban laho mangarsahi ahu.
7:19 Tung ahu ma na niarsahannasida disi? Ninna Jahowa. Nda laos nasida niarsahanna bahen haurahon ni bohinasida i?
7:20 Dibahen i songon on do hata ni Tuhan Jahowa: Ida ma, usehononku ma murukku dohot parpiar ni rimashu tu inganan on, tu jolma dohot tu pinahan dohot tu hau di ladang dohot parbue ni tano i, asa marsigorgor, jala ndang adong na mangintopi.
7:21 Songon on do hata ni Jahowa Zebaot, Debata ni Israel: Tambai hamu angka pelean situtungon dohot sipotongon, jala pangan hamu ma juhut.
7:22 Ai ndang hudokkon ompumuna, jala ndang hutonahon tu nasida, uju di ari na hutogihon nasida ruar sian tano Misir, taringot tu pangalaho ni pelean situtungon, manang pelean sipotongon.
7:23 Alai hata on do na hutonahon tu nasida, songon on: Sai tangihon hamu ma soarangku, asa ahu gabe Debatamuna, jala hamu gabe bangsongku; antong dalan i hamu ma saluhut dalan, angka na hutonahon tu hamu, asa marsonangsonang hamu.
7:24 Alai ndang olo nasida manangihon, jala ndang ditarehon nasida pinggolnasida i, alai sai mardalani nasida di bagasan sangkapsangkap dohot hatangkangon ni rohanasida na jahat i, jala sai ditundali nasida do ahu, ndada didompakkon.
7:25 Olat ni ari haruruar ni ompumuna sian tano Misir, sahat ro di ari on, sai husuru do tu hamu saluhut naposongku, angka panurirang i, ariari sai hudatdati marsuru nasida.
7:26 Alai ndang ditangihon nasida ahu, jala ndang ditarehon pinggolnasida, tung ditangkangi nasida do tangkuhukna, na manjahati tahe nasida sian ompunasida i.
7:27 Dihatahon ho pe tu nasida saluhut hata on, ndang tagamon tangihononnasida ho, dijouhon ho pe tu nasida, ndang tagamon alusanna.
7:28 Dibahen i dohononmu ma tu nasida: On ma sada bangso na so tumangihon soara ni Jahowa Debatana, jala na so olo manjalo pangajaran. Nunga mago hasintongan, jala siap sian pamanganna.
7:29 Antong nabungi ma obuk ni ulum, jala reongkon, jala pangiar soaram mangandungi di angka robean, ai nunga diambolongkon Jahowa, jala ditadingkon sundut na ni rimasanna i.
7:30 Ai diulahon anak ni Juda do na roa di adopanku, ninna Jahowa; dipatindang nasida do hasogironnasida tu bagasan joro na targoar tu goarhu laho paramunhon.
7:31 Jala dipauli nasida pantilpantil di Topet na di rura ni angka anak ni si Hinnom laho mamurun anaknasida dohot borunasida di bagasan api, na so dung hutonahon, manang na so dung tubu di bagasan rohangku.
7:32 Dibahen i, ida ma, ro do angka ari sogot, ninna Jahowa, ndang be dohonon ni halak Topet, manang rura ni angka anak ni si Hinnom, tung rura pamunuan na ma, laos tartanom halak di Topet, ala soada inganan na asing.
7:33 Ia bangke ni bangso on, gabe panganon di pidong angka na martongatonga langit dohot di pinahan ni tano on, jala ndang adong na manggorahon.
7:34 Jadi mansohot bahenonku sian angka huta ni Juda dohot sian alaman ni Jerusalem soara las ni roha dohot olopolop, soara ni pangoli dohot soara ni oroan, ai ingkon gabe halongonan tano i.

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 24 Jeremia