Job 40

40:1 Angkup ni didok Jahowa ma tu si Job songon on:
40:2 Antong beha ma pamadai ni jolma na manarita di Ibana Nasunhinagogo i? Jolma na naeng mangajari Debata, i ma nian mangalusi angka sungkunsungkunna i?
40:3 Dung i ninna si Job ma mangalusi Jahowa:
40:4 Ida ma, mametmethu do ahu, tung aha ma dohononku balosna tu Ho? Huampehon na ma tagonan tanganku tu pamanganku.
40:5 Nunga sahali tarsor hatangku, ndang be ulahanku, manang dua hali pe, na so tupa be datdatanku.
40:6 Dung i ro ma alus ni Jahowa tu si Job marhite sian habahaba ninna ma.
40:7 Ua hohos i ma gontingmu songon baoa, adong do naeng sungkunhononku tu ho, asa ho nian mangajari Ahu!
40:8 Tung naeng do segaanmu uhumhu? Tung naeng salahononmu Ahu, asa mamintori dirim ho?
40:9 Manang tung dos ma gogo ni botohonmu songon botohon ni Debata? Tung tarbahen ho ma marsuara ronggur songon Ibana!
40:10 Ua pajagar ma dirim marhite sian habalgaon dohot hatimbulon, jala bahen ma hatongamon dohot hamuliaon pangkeanmu!
40:11 Tingting i ma parpiarpiar ni rimasmu, jala ranapi ma saluhut halak na ginjang marroha, angka i ma jolo paserep.
40:12 Tailihon ma saluhut halak na jungkat marroha, angka i ma jolo patunduk, jala dugudugu ma halak parjahat i di ingananna.
40:13 Rap panguspangus ma nasida tu bagasan orbuk, tambathon ma bohinasida i tu bagasan haholomon.
40:14 Jadi dohot ma Ahu mamuji ho, ala tanganmu siamun sandiri manolongi ho.
40:15 Ua ida ma binatang hoda aek naung hujadihon rap dohot ho, duhutduhut do digagat suang songon lombu.
40:16 Ua ida ma, di bagasan gontingna do hagogoonna, jala di bagasan angka urat ni butuhana do hapuragaonna.
40:17 Dipaegolegol do ihurna songon hau Ares, jala masidandanan do angka urat ni haehaena.
40:18 Holiholina do songon ponot tombaga, ia angka ruasna songon tiang bosi.
40:19 Ibana do situan ni jadijadian ni Debata, Sitompasa huhut mangalehon tangkena.
40:20 Angka dolok gabe panjampalanna; laos disi do marmeammeam saluhut binatang di harangan.
40:21 Lomo rohana marlinggomlinggom tu toru ni hau ampolu, jala modom tu arung dohot ansising.
40:22 Di linggom ni hau ampolu i ibana marlinggomlinggom, jala angka bulung ni ansising manghungkupi ibana.
40:23 Munsat pe batang aek i ndang pola humordit ibana, ndang pola tahuton ibana nang pe nasa balga ni Jordan masuk tu babana.
40:24 Tung tagamon ma dapot jolma jailonna dohot jorat songon i mangolu manang mangkarihiri igungna? IV
40:25 Tung dapot ho ma tagamon toguonmu buea marhite sian hail, manang mangampot dilana dohot tali?
40:26 Tung dapot ho ma tagamon harihiranmu igungna dohot hotang manang turaonmu hurumna dohot hail bosi?
40:27 Tung tagamon ma pagodangonna elehelekna tu ho, manang manomba huasi tu ho?
40:28 Tung tagamon ma olo ibana marpadanpadan dohot ho, mangido jaloonmu ibana bahen naposom salelenglelengna?
40:29 Tung tagamon dapot ho ma ibana parmeammeamonmu songon pidong? Manang tambatonmu bahen meammeam ni angka borum?
40:30 Tung tagamon olo ma angka pardengke marboniagahon ibana? Manang olo halak partigatiga marbagi disi?
40:31 Tung dapot ho ma tagamon gohanmu sisikna dohot tampuning, manang uluna dohot turatura?
40:32 Tole ampehon ma tanganmu tu ibana, ndang tagamon sangkaponmu marporang dohot ibana paduahalihon.

Advertisement

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 18 Job

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s