Psalmen 67

67:1 Ende na mardongan parhinaloan sipiltihon.
67:2 Ale Debata, sai asi ma roham di hami, jala pasupasu hami, sai marsinondang ma bohim mandongani hita. Sela!
67:3 Asa lam marbinoto tano on di dalanmu, diboto angka bangso sudena hatuaonmu.
67:4 Ingkon pujion ni angka bangso do Ho sogot, ale Debata, sude angka bangso tutu mamuji Ho.
67:5 Marlas ni roha jala marolopolop sogot angka bangso, ala tigor panguhummu di angka bangso, jala ditogu Ho angka marga di tano on. Sela!
67:6 Ingkon pujion ni angka bangso Ho sogot, ale Debata, sude do angka bangso tutu mamuji Ho.
67:7 Tano on mangalehon gogona; sai pasupasuon ni Debata, Debatanta do hita.
67:8 Dipasupasu Debata ma hita jadi habiaran ni sude ujung ni tano on ma Ibana.

Advertisement

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 19 Psalmen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s