Psalmen 12

12:1 Ende sian si Daud.
12:2 Sai manumpak ma Ho, ale Jahowa, ai nunga lam moru angka na daulat marroha i, lam otik do manisia, angka na burju marroha.
12:3 Na so hasea i do dihata i be dohot donganna, marbibir na landit, jala mardua roha nasida mangkatai.
12:4 Sai diginsir Jahowa ma sude bibir angka na landit i, dohot angka dila, na jungkat marpangkuling.
12:5 Angka na mandok: Sai monang do hami dibahen dilanami, bibirnami do mandongani hami, tung ise ma rajanami?
12:6 Mida hamamago ni angka na dangol dohot mida andung ni angka na pogos, hehe ma Ahu nuaeng, ninna Jahowa, ampehononku ma tua tu angka na mangkalungunhonsa.
12:7 Na sintong do angka hata ni Jahowa, songon perak naung nilala di bagasan balanga, pola pitu hali tinapis.
12:8 Ho do, ale Jahowa, mangondingi nasida, paluaonmu do ibana sian halak na sansundut on, ro di salelenglelengna.
12:9 Nang pe monsong humaliang angka parjahat i dibahen panimbuk ni hajungkaton ni jolma manisia.

Advertisement

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 19 Psalmen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s