Poda 3

3:1 Ale anaha, sai unang halupahon poda na sian ahu, sai diradoti roham ma angka tonangku.
3:2 Ai tambaan ni do di ho ganjang ni ariari dohot taon ni ngolum dohot dame.
3:3 Sai unang ma tallushon sian roham habasaon dohot hasintongan, horunghorungkon tagonan angka i tu rungkungmu, jala surathon angka i bahen parningotan ni roham.
3:4 Jadi dapotan asi ni roha dohot pangantusion na denggan ho maradophon Debata dohot jolma.
3:5 Marhaposan tu Jahowa ma ho sian nasa roham, jala unang marpangunsandean ho tu pingkiranmu sandiri.
3:6 Sai Ibana ma tanda di nasa dalanmu, asa Ibana patigor angka dalanmu.
3:7 Unang tung na bisuk ho diparbaga roham, habiari ma Jahowa, jala paholang dirim sian hajahaton.
3:8 I ma gabe hahisaron di dagingmu, jala haneangon di holiholim.
3:9 Pasangap ma Jahowa marhite sian hamoraonmu dohot marhite sian patumonaan ni sandok pangomoanmu.
3:10 Jadi marsipinjot ma angka sopom, jala sirnip tuak anggur angka pangilanganmu.
3:11 Ale anaha, sai unang toishon pangajaran ni Jahowa, jala unang hagitikhon pinsangpinsangna.
3:12 Ai matua dipinsang Jahowa do na hinaholonganna, songon amaama mida anakna hasudungan ni rohana.
3:13 Martua ma jolma na jumpangan hapistaran dohot jolma pangalapan roha.
3:14 Ai dumenggan do pangomoanna sian pangomoan di perak, jala dumenggan parbuena sian sere palangki.
3:15 Ummarga do i sian angka mutiha, jala sandok arta hasoloan ni roham, ndang tarpatudos tusi.
3:16 Di tanganna siamun do ganjang ni umur, jala di hambirangna do hamoraon dohot hamuliaon.
3:17 Dalanna do angka dalan hasudungan ni roha, jala sude lapangna hademakon.
3:18 Hau hangoluan do Ibana di angka na mandahopi, jala manang ise na marsitiopan tusi martua do.
3:19 Marhitehite hapistaran do dipaojak Jahowa tano on, jala marhitehite hapantason angka langit i dipadiri.
3:20 Marhitehite parbinotoanna mabola angka lung i, jala manetekkon nambur angka ombun parginjang i.
3:21 Ale anaha, unang tung loas malua sian matam, sai tiopi ma tagonan roha hahohomon dohot hapantason.
3:22 Asa gabe hangoluan do i di tondim, jala hajagaron di rungkungmu.
3:23 Jadi marsihohot ma roham manulus dalanmu, jala ndang tartuktuk ia patmu.
3:24 Molo modom ho ndang tagamon tarsonggot, jala ia naung renge ho modom, sonang ma parpodommu.
3:25 Ndang pola tahuton ho mida hagunturon so pangkiriman, manang mida rampokrampok ni halak parjahat, molo ro.
3:26 Ai Jahowa do gabe haposanmu, jala Ibana mangaramoti patmu maradophon jorgong.
3:27 Unang jua mambahen na denggan tu na hurangan, molo tung tuk gogo ni tanganmu patupahon.
3:28 Unang dok tu donganmu: Datdati tusi marlaho ro; marsogot pe hulehon, hape naung dipeop ho nian nuaeng.
3:29 Unang patubutubu gasa dompak donganmu, hape nalom do anggo rohana maringan di lambungmu.
3:30 Unang pagulut ho dohot manang ise soada paralaan, molo so adong na jat dibahen tu ho.
3:31 Unang mangiburu ho di baoa pangarupa, jala unang paihut dalanna nanggo sada.
3:32 Ai marbiasbias do Jahowa mida halak na geduk, alai rosu do Ibana tu halak partigor.
3:33 Manginona do torutoru ni Jahowa tu jabu ni parjahat, alai dipasupasu do ianggo undungundung ni halak partigor.
3:34 Ibana marengkelengkelihon halak pangelesi, alai dilehon do asi ni roha anggo tu halak na unduk marroha.
3:35 Hamuliaon do teanon ni halak na bisuk sogot, alai luahonon ni haurahon do halak na oto i.

Advertisements

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 20 Poda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s