Poda 28

28:1 Maporus do halak parjahat soada mangalele, alai anggo halak partigor marnalom ni roha do songon singa.
28:2 Molo masa gunturguntur di na saluat, gabe torop ma indukna; alai molo pantas jala bistok marroha angka jolma i, leleng ma induk i mangolu.
28:3 Baoa pangulu na mangarupa angka na parir tudos do tu udan tangkuju mambaorhon hangoluan.
28:4 Halak angka na tumadingkon uhum papujipuji halak parjahat; alai anggo halak na mangaradoti uhum mangalo nasida.
28:5 Halak parjahat ndang mananda uhum hasintongan alai anggo halak na mangalului Jahowa mangarisik saluhutna i.
28:6 Tagonan do halak na pogos na marpangalahohon hadaulatonna, sian halak na geduk na mardua roha, nang pe mora ibana.
28:7 Manang ise na mangaradoti patik ni Debata i ma anak na pantas marroha, alai manang ise na maralealehon halak pargadombus mambahen haurahon ni amana.
28:8 Manang ise na paganda sinamotna marhitehite bunga ni hepeng dohot parlabaan na so turut, i ma na papunguhon di halak na marasi ni roha tu na parir.
28:9 Manang ise na padao pinggolna unang tangitangionna uhum, tangiangna pe antong gabe biasbias do.
28:10 Manang ise na mangaliluhon halak na tigor tu dalan hajahaton, madabu tu bagasan godung binahenna sandiri do ibana, alai anggo halak na daulat roha manean hatuaon sogot.
28:11 Bisuk do halak na mora di rohana, alai anggo halak ma pogos na pantas marroha dapot do sulingkitonna rohana.
28:12 Molo marolopolop halak partigor, godang ma hamuliaon, alai molo naek sorga halak parjahat monjap ma angka jolma i.
28:13 Manang ise na mamorso angka hajahatonna, ndang tagamon mardohar, alai manang ise na manopoti, laos ditadingkon antong, dapotan asi ni roha do.
28:14 Martua ma jolma na tongtong marhabiaran, alai manang ise na manangkangi rohana madabu tu bagasan jea do.
28:15 Songon singa na marauang, jala songon gompul na maotaot do pangarajai parjahat gumomgom bangso na parir.
28:16 Sada raja na hurang pingkiran, i do pagodang pangarupaon; alai anggo halak na mangkagigihon pangomoan na so turut i do na paganjang ariarina.
28:17 Jolma panginonaan sapata ni mudar ni jolma, mompasompas do sahat ro di tanoman, unang ma antong niambat ibana.
28:18 Manang ise na daulat marpangalaho dapotan tua, alai manang ise na geduk marpangalaho, mardua dalan, sai na tinggang do ibana di na sada.
28:19 Manang ise na mangula tanona, bosuran do ibana di sipanganon; alai manang ise na mangolooloi marlanggelangge, bosuran do ibana di hapogoson.
28:20 Baoa haposan do sigodang pasupasu, alai anggo halak na hapogan pamora ibana, ndang tagamon lias sian uhum.
28:21 Ndang denggan ruhut marmiak ni bohi, hape gari ala ni indahan sampohul, olo do baoa manjahati.
28:22 Monsong do roha ni baoa naeng pamora ibana, marmata pangiburuon, hape ndang diboto songgop hapogoson tu ibana sogot.
28:23 Manang ise na umpinsang jolma marhasangapon do ibana di ujung, gumodang sian halak na palemeslemes pangkulingna.
28:24 Manang ise na mamupusi amana dohot inana, lam didok muse dope: Ndang pola sala! Dos do ibana dohot halak panamun.
28:25 Halak pangahuti pagalak bada; alai manang ise na marhaposan tu Jahowa marlobilobi do di parbohalon.
28:26 Tung na oto sahali do manang ise na marhaposan tu rohana sandiri, alai manang ise na marpangalahohon hapistaran, malua do ibana sian hamagoan.
28:27 Manang ise na mardenggan basa tu na pogos, ndang tagamon hurangan, alai manang ise na papitpit matana, godang bura manginona tu ibana.
28:28 Molo naek sorga halak parjahat i, monjap ma jolma na metmet, alai molo ripur halak parjahat i lam tamba ma halak partigor.

Advertisement

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 20 Poda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s