Poda 25

25:1 Nang angka on poda sipaingot sian si Salomo dope, angka na pinapungu ni angka naposo ni si Hiskia, raja sian Juda.
25:2 Hamuliaon di Debata do i, mangkomihon hata, alai hamuliaon ni angka raja do i, sumulingkit hata.
25:3 Rap so dapot hadodoan do timbo ni langit dohot hapal ni tano on dohot roha ni angka raja.
25:4 Ingkon sirangon do angka taktak sian perak, jala ruar ma ulaula na arga bahenon ni panopa.
25:5 Ingkon pabalion halak parjahat i sian jolo ni raja, jadi hot ma habangsana marhitehite habonaron.
25:6 Unang patongamtongam dirim di jolo ni raja, jala unang jongjong ho tu inganan ni halak na balga.
25:7 Ai tagonan do dohonon ni halak tu ho: Tungkan julu on ma ho! Unang tung pajepolon ni halak ho di jolo ni halak raja, angka na niida ni matam.
25:8 Unang girgiran ho marbada, ai beha bahenonmu di ujungna, ia dung tarurak ho dibahen donganmu.
25:9 Datdati jujur parkarom dompak donganmu, alai na so tupa papataronmu hata sibunian ni halak sileban.
25:10 Asa unang direhe na umbegesa i ho, gabe ndang be montok baritam na roa i.
25:11 Antajau sere di bagasan pinggan perak do sada hata na nidok di hahonaanna.
25:12 Antinganting sere dohot horungkorung sian sere palangki do sipaingot, na tupuk tu pinggol ni halak na olo paingoton.
25:13 Songon lambok ni aek mata di hamamasa ni gotilon, songon i do suruan haposan di na marsuru ibana, tung nalom do roha ni tuanna dibahen.
25:14 Songon ombun dohot alogo na so mardongan udan, songon i do baoa na papujipuji dirina ala silehonlehon sipaotooto.
25:15 Tupa do melok roha ni panguhum, binahen ni roha na lambat tarrimas, jala dila na lambok umponggolhon holiholi.
25:16 Ia jumpang ho situak ni loba, pangan ma i sae di ho asa unang magap roham, gabe ingkon utahononmu muse.
25:17 Patollang patmu sian jabu ni alealem, asa unang marmahapmahap rohana mida ho, gabe hagigihononna ho maon.
25:18 Songon ompongompong, podang dohot sumbia na niugam do baoa sitindangkon gabus dompak donganna.
25:19 Tudoshon ipon na tungkolon dohot pat na tarsulandit do nalom ni roha mida halak pangose di ari hagogotan.
25:20 Songon halak na mananggal ulosna di ngali ni ari, jala songon na asom tu sira masiu songon i do halak na mangendehon angka ende tu halak na marsak roha.
25:21 Molo male musum, bahen ibana mangan roti, molo mauas ibana, bahen ibana minum aek.
25:22 Ai molo dibahen ho songon i, na papunguhon angka gara ni api do ho tu atas uluna disi, jala Jahowa mamalosi tu ho.
25:23 Alogo sian utara mamboan udan, jala dila na mangkata tundal paasomasom bohi.
25:24 Tagonan do maringan di bubung parsuhi ni jabu, asa marsajabu dohot parompuan parbadabada.
25:25 Tudoshon aek mata di halak na mandate do barita na denggan sian luat na dao.
25:26 Tudoshon mual na litok dohot sumur na nirasun do halak partigor na targasip mida halak parjahat.
25:27 Ndang denggan magodangku panganon situak ni loba, suang songon i halak na masihasangapon padokdok sarihononna.
25:28 Tudoshon huta na marparik naung magargar do halak na so mangarajai dirina.

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 20 Poda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s