Poda 23

23:1 Molo hundul ho sapanganan rap dohot sada halak raja, ingkon tangkas timbangonmu manang ise na di jolom.
23:2 Ingkon ampehononmu hian ma mata ni piso tu aruarum, molo tung parhisap ho.
23:3 Unang mangapian roham di sipanganonna angka na tabo i, ai sipanganon sipaotooto do i.
23:4 Unang parenge ulaonmu mangido naeng mamora, tung pasadi ma pingkiranmu sisongon i.
23:5 Tung patut ma mangaranapi matam tusi, hape so adong be disi? Ai tung bahenonna do angka habongna, songon pidong raja wali na habang dompak aoangaoang.
23:6 Unang pangan roti ni halak na murhing marpanaili, jala unang mangapian roham di sipanganonna angka na tabo i!
23:7 Ai songon piningkiranna di bagasan rohana, songon i do ibana tongon; mangan minum ma ho, ianggo hatana tu ho, alai dao do ianggo rohana sian ho.
23:8 Indahan naung pinanganmi, ingkon utahononmu muse, gabe magopo sambing hatahatam, angka na manisi.
23:9 Unang ho mandok hata tu pinggol ni na oto, ai sai na reheonna do sipaingot ni hatami.
23:10 Unang paorot talutuk sian na robi, jala unang soluk bogas ni tangan ni angka na sopot so marama.
23:11 Ai na gogo sahali do Parlulu di nasida, Ibana sandiri mangkasuhuthon parkaronasida dompak ho.
23:12 Sai tarehon ma roham tu pangajaran, jala pinggolmu tumangihon angka hata parbinotoan.
23:13 Unang ontohi pangajaran sian dakdanak; molo hona hotang ibana dibahen ho, ndang tagamon mate ibana.
23:14 Hona hotang pe dagingna dibahen ho, alai anggo tondina paluaonmu ma sian parbeguan.
23:15 Ale anaha, molo marbisuk roham, las ma rohangku, las ma tutu.
23:16 Marolopolop huhut angka puangku, molo di hatahon bibirmu hasintongan.
23:17 Unang mangiburu roham mida halak pardosa, mangapian ma tagonan di biar mida Jahowa ariari.
23:18 Ai ia dung jumpang ari parpudi, ndang tagamon pesan arop ni roham.
23:19 Mananginangi ma ho ale anaha, asa marbisuk ho, jala patongon roham tu dalan na tigor.
23:20 Unang pasaorsaor ho tu halak sisobur tuak anggur, manang tu halak sisohali lompan.
23:21 Ai sai lam tu pogosna do halak sisobur tuak anggur dohot sisohali lompan, jala marulos rumbangrambing do halak parondohondok.
23:22 Sai tangihon ma hata ni amangmu na tumubuhon ho, jala unang toishon inangmu, ia dung matua ibana.
23:23 Tuhori ma hasintongan, jala unang gadishon nang hapistaran, pangajaran dohot roha hapantason.
23:24 Mariaia do ama ni halak partigor, manang ise na maranak na pistar marlas ni roha ma mida ibana.
23:25 Sai marlas ni roha ma amangmu dohot inangmu, ingkon marolopolop ma pangintubu di ho.
23:26 Sai lehon ma, ale anaha, rohami tu Ahu, sai dihalomohon matam ma angka dalanku.
23:27 Ai godung na bagas do sibabijalang, jala sumur na pitut do paiturun.
23:28 Tongon do, mangonggop do nasida songon halak panamun, jala dipatorop do halak pangose di tongatonga ni jolma.
23:29 Di ise ulaning hoihoi? Di ise parisuangon? Di ise badabada? Di ise holsoholso? Di ise do angka bugang so marala? Di ise do mata angka na balisaon?
23:30 Di halak angka na laon painuminum tuak anggur, di halak na ro manguji tuak na marraru.
23:31 Unang paberengbereng tuak anggur i, ala marrara idaon, ala marlinolino di bagasan panginuman, ala lambok laho mabaor.
23:32 Hape anggo di ujungna mangkarat do songon ulok, jala dibursikkon bisana songon ulok dari.
23:33 Ia matamu mamereng dompak parompuan sileban, jala rohami mangkatahon getegete.
23:34 Jadi tudoshon halak na modom di tongatonga ni laut do ho, jala songon halak na modom di ujung ni tiang layar.
23:35 (Lam dohononmu dope): Hona lombut ahu, ndang hansit huhilala; ditunjang ahu ndang huboto; ia dung tarjolma ahu, suang songon i ulahanku dioronku anggur i.

Advertisement

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 20 Poda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s