Parjamita 5

5:1 Unang magirgirhu pamanganmu, jala unang hapogan roham mandok hata anggo di adopan ni Debata; ai maringan di surgo do anggo Debata, di tano on do ianggo ho, dibahen i paotik hatahatam.
5:2 Ai marharoroan sian godang ni hinamago do nipi, suang songon i pangkataion gapgap ni halak na oto sian deak ni hatahatana.
5:3 Molo marbagabaga ho tu Debata, unang marbenda ho pasahathon, ai ndang lomo rohana mida halak na oto i. Manang aha pe naung binagabagahonmu, ingkon gararonmu do i.
5:4 Tagonan tahe unang iba marbagabaga, sian na marbagabaga hape ndang pinatolhas.
5:5 Unang loas pamanganmu mangela dagingmu mardosa, jala unang marneang ni roha ho mandok di adopan ni suruan ni Debata: Nunga sala ahu! Boasa tagonan marronirimas Debata mida ho ala ni hatam, gabe mago maon sandok ulaon ni tanganmu.
5:6 Ai molo deak nipi, deak huhut haotoon dohot hatahata, alai ianggo ho sai habiari ma Debata.
5:7 Molo diida ho hona pangarupaon halak na pogos i, mago huhut uhum dohot hatigoran di luat i, unang pola longang roham mida pambahenan sisongon i; ai martuan muse do nang tuan na timbul, jala na tumimbul sahali pandapotan ni duansa nasida.
5:8 Jala hasurungan ni na sada luat taringot tu saluhutna i: Molo marmulia rajana diida isi ni luat i.
5:9 Manang ise na holong roha di perak, ndang olo marnamahap di perak, jala manang ise na holong roha di hamoraon ndang tagamon gabe parsaulianna. Nang i hata oto do i.
5:10 Molo ganda sinamot, ganda dohot halak na manganhon; tung aha ma parsaulian ni tuan nampunasa i disi, nda holan asal paidaidaon ni matana?
5:11 Renge do modom halak na loja mangula, nang otik, nang godang dipangan; hape balisaon do anggo mata ni halak na mora dibahen pargadombusonna.
5:12 Adong dope huida sadanari jea bolon di hasiangan on: I ma hamoraon na hinomolhomol ni tuan nampunasa bahen hamagoanna sandiri!
5:13 Ai mago do hamoraon sisongon i binahen ni soro ni ari; tung sura adong sada anak tinubuhonna, ndang adong tinggal nanggo apus di bagasan tanganna.
5:14 Ia marsaemara ibana ruar sian butuha ni inana, laos suang songon harorona i muse ibana mulak, ndang adong boanonna agia aha upa ni hangalutonna, anggo tung pola golomgolomon ni tanganna.
5:15 Jea bolon do nang on: Sandok ia songon i ro jolma i, laos songon i ibana laho; tung aha ma parsaulianna sian hasusaanna pagulutgulut alogo?
5:16 Angkup ni luhut ariarina dipasudasuda di bagasan haholomon, godang huhut hasusaanna, sahitsahitna dohot murukmurukna.
5:17 Ida ma, pangarimpunan ni na denggan naung huida i: Lehet do i mangan minum jolma i jala dipasonang rohana mangihutihut sandok ulaonna hian, na niulana di hasiangan on, saleleng di ngoluna, na nilehon ni Debata tu ibana; ai i do jambarna.
5:18 Angkup ni molo dilehon Debata tu manang ise jolma hamoraon dohot sinamot, diloas huhut ibana mangan dohot mambuat jambarna sian i huhut marlas ni roha di ulaonna, silehonlehon ni Debata do i.
5:19 Ai ndang sadia dipaingotingot rohana angka ari ni ngoluna, ala naung nialusan ni Debata ibana marhite sian las ni rohana i.

Advertisements

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 21 Parjamita

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s