Pangungkapon 6

6:1 Dung i huida ma, diungkap Birubiru i ma sada sahap sian na pitu i, jadi hubege ma sada sian parngolu na opat i marsoara songon ronggur mandok: Ro ma ho!
6:2 Dung i hubereng, jadi adong ma hoda sihapaspili; na marsior do na mangkunduli hoda i, dilehon do tu ibana tumpal, laos borhat do ibana marhamonangan, asa monang.
6:3 Jadi dung diungkap sahap paduahon, hubege ma parngolu paduahon mandok: Ro ma ho!
6:4 Dung i ruar ma hoda na asing, na rara songon api; dilehon ma tu na mangkunduli hoda i huaso mambuat dame sian tano on, asa masiseatan, laos dilehon ma podang na balga tu ibana.
6:5 Jadi dung diungkap sahap patoluhon, hubege ma soara ni parngolu patoluhon mandok: Ro ma ho! Jadi huida, adong ma hoda sada na birong; ditiop na mangkunduli hoda i do sada dasing di tanganna.
6:6 Jadi hubege do songon soara di tongatonga ni na opat parngolu i mandok: Sasolup eme sahupang, jala tolu solup eme na rara sahupang; ia miak dohot anggur, unang hahua!
6:7 Jadi dung diungkap sahap paopathon, hubege ma soara ni parngolupaopathon mandok: Ro ma ho!
6:8 Jadi hubereng, gabe adong ma hoda sada silansat; ia goar ni na mangkunduli hoda i, hamatean do, jala mangihut do tu ibana banua toru; jadi dilehon do di nasida huaso tu saparopat ni pangisi ni tano on, mamusa nasida marhitehite podang dohot haleon dohot hamatean hian nang marhitehite binatang angka na di tano on.
6:9 Jadi dung diungkap sahap palimahon, huida ma ditoru ni langgatan i tondi ni angka naung sineat, ala ni hata ni Debata dohot ala ni pangkatindangkonnasida.
6:10 Na marsoara na gogo do nasida manjoujou, angka ninna ma: Sadia leleng nari, ale Tuhan na badia jala na sintong, asa manguhumi Ho jala mangaluluhon mudarnami tu angka na mangingani tano i?
6:11 Gabe dilehon ma tu ganup nasida abit na saksak, jadi didokkon ma nasida maimaima sangombas nari, paima tumpu nang angka dongannasida naposo, angka hahaangginasida, angka sipusaon dope songon nasida.
6:12 Jadi huida, dung diungkap sahap paonomhon: Masa ma lalo bolon, gabe mamirong ma mata ni ari songon harung hori, jadi sandok bulan i songon mudar.
6:13 Jala mardekdehan ma bintang angka na di langit i tu tano, songon di hau antajau, na mameuthon parbuena, ia jumpa hinutur ni alogo na gogo.
6:14 Jadi dibalun ma langit i songon surat na binalun, meret ma nasa dolok dohot pulo sian inganannasida.
6:15 Gabe martabuni ma angka raja ni tano on dohot angka na sangap, angka induk ni soldadu, angka na mora dohot angka na gogo, angka anak somang nang angka anak mata: Martabuni be ma tu angka liang dohot batu na di dolok.
6:16 Gabe didok nasida ma tu angka dolok dohot batu: Tinggang i jala hungkupi hamu ma hami maradophon bohi ni na hundul di habangsa i dohot maradophon rimas ni Birubiru i!
6:17 Ai nunga ro ari ni rimasnasida na balga i; tung ise tartahan i?

Advertisement

Leave a comment

Filed under 2 Padan Na Imbaru, 66 Pangungkapon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s