I Johannes 2

2:1 Ale angka anaha, umbahen husurat on tu hamu, asa unang mardosa hamu. Molo tung adong na mardosa, adong do pangondianta tu Ama i, i ma Jesus Kristus, partigor i.
2:2 Ibana do pardengganan pasaehon angka dosanta; alai ndada holan dosanta, tung dohot do dosa ni sandok portibi on.
2:3 Sian on do taboto, naung tatanda Ibana: Molo taradoti angka patikna.
2:4 Na mandok: Hutanda do Ibana; alai ndang diradoti patikna, pargabus do i, ndang adong hasintongan di bagasan ibana.
2:5 Alai na mangaradoti hatana, naung tutu ma gok haholongon ni roha ni Debata di bagasan ibana. Sian i ma taboto, hita di bagasan ibana.
2:6 Na mandok, mian di bagasan Ibana, ingkon diparangehon ma songon Ibana.
2:7 Ale dongan, na hinaholongan, ndada patik na imbaru na husurat tu hamu, patik naung leleng do, na di hamu sian mulana. Patik naung leleng, i do hata na binegemuna i.
2:8 Tong do na imbaru patik na husurat tu hamu, sintong do i di bagasan Ibana dohot di bagasan hamu, ai na salpu ma na holom; nunga marsinondang nuaeng Panondang na sintong i.
2:9 Halak na mandok di bagasan na tiur i ibana, huhut dihosomi donganna: Na tongtong dope mian i di bagasan na holom.
2:10 Na holong roha di donganna, i do na mian di bagasan na tiur; ndang pargasipan ibana.
2:11 Alai na manghosomi donganna, di bagasan na holom do i; di bagasan na holom do dalanna. Ndang diboto, manang tudia ibana laho, ai dipapitung na holom i do matana.
2:12 Hubahen surat tu hamu, angka anak, dibahen naung sesa dosamuna, ala ni Goarna i.
2:13 Hubahen surat tu hamu, angka ama, ala ditanda hamu Ibana, na sian mulana i; hubahen surat tu hamu, angka dolidoli, ala naung ditaluhon hamu parjahat i; hubahen surat tu hamu, angka anak, ala ditanda hamu Ama i.
2:14 Nunga hubahen surat tu hamu, angka ama, ala naung ditanda hamu Ibana, na sian mulana i; nunga hubahen surat tu hamu, angka dolidoli, ala margogo hamu, jala ala mian hata ni Debata di bagasan hamu, jala ala naung ditaluhon hamu parjahat i.
2:15 Unang ma haholongi hamu portibi on, nang angka na dibagasanna! Anggo dihaholongi halak portibi on, ndang di bagasan ibana holong ni roha ni Ama i.
2:16 Ai nasa na di portibi on, i ma lomolomo ni roha ni daging, giotgiot ni roha ni mata dohot na manenganengahon sinadongan, ndada sian Ama i anggo i, tung sian portibi on do.
2:17 Jala na laho salpu do portibi on rap dohot na pinarhagiotna; alai na mian ro di salelenglelengna do na mangulahon lomo ni roha ni Debata.
2:18 Hamu angka anaha, tingki parpudi do nuaeng; jala songon naung binegemuna, na naeng ro Antikristus i; nunga lan gabe Antikristus; sian i do taboto, nuaeng ma tingki parpudi.
2:19 Sian tongatonganta do nian haroroannasida, alai ndang donganta nasida; ai aut donganta nasida, udur ma nasida dohot hita; alai naeng patar ma nasida, na so donganta saluhutna i.
2:20 Naung miniahan ni Na-badia i do hamu, jala saluhut hamu umbotosa.
2:21 Hubahen pe surat tu hamu, ndada ala so diboto hamu hasintongan i, ala naung diboto hamu i tahe, jala ndang sian hasintongan nasa gabus.
2:22 Ise do sipargabus i, ia so na mansoadahon, na mandok: Ndang Kristus i Jesus? I ma Antikristus, na mansoadahon Ama i dohot Anak i.
2:23 Ganup na mansoadahon Anak i, ndang di ibana nang Ama i. Halak na marhatopothon Anak i, di ibana do nang Ama i.
2:24 Mian ma di bagasan hamu na binegemuna sian mulana i! Molo mian di bagasan hamu na binegemuna sian mulana i, mian ma nang hamu di bagasan Anak i dohot di bagasan Ama i.
2:25 Jala anggo bagabaga na pinarbagabaga na i tu hita, i ma ngolu na salelenglelengna i.
2:26 Angka i do husurat tu hamu taringot tu angka na mangaliluhon hamu.
2:27 Na mian do di bagasan hamu pamiahion, naung jinalomuna sian Ibana; ndang pola hamu ajaran ni halak. Sintong do na niajarhon ni pamiahion i saluhutna tu hamu, ndang adong gabus disi. Mian ma hamu di bagasan Ibana, songon naung niajarhon tu hamu!
2:28 Nuaeng pe, angka anaha, mian ma hamu di bagasan Ibana, asa marhiras ni roha hita, di na gabe patar Ibana, unang tarila hita maradophon Ibana di harorona i!
2:29 Molo diboto hamu, tigor Ibana, boto hamu ma: Naung tubu sian Ibana do nasa na mangulahon hatigoran i.

Advertisement

Leave a comment

Filed under 2 Padan Na Imbaru, 62 I Johannes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s